Analýza údajů o zdravotním stavu pacienta

Dokumentace jako zdroj informací o pacientovi

Dokumentace je způsob zachycení a uchování rozhodných skutečností zaznamenaných na různých nosičích.

Zdravotnická dokumentace obsahuje údaje o zdravotním stavu pacienta
a o je dokladem o poskytnuté péči.

   Dokumentace se dělí na lékařskou, ošetřovatelskou a provozní.

   Dokumentace slouží:

 • k zachování kontinuity péče
 • k právním účelům (ochrana pacienta, zdravotníků i zdravotnického zařízení)
 • pro vyúčtování poskytnuté péče
 • jako podklad pro vědu a výzkum
 • Zdravotnická dokumentace přehledně popisuje, jak se pacientův stav vyvíjí,
  jaká užívá léčiva, zda nastaly mimořádné situace apod.
 • Do dokumentace mohou podle své kompetence zapisovat pouze pověřené osoby
  (lékař, sestra), svůj záznam potvrdí razítkem a vlastnoručním podpisem.
 • Do dokumentace mohou nahlížet jen osoby, které k tomu mají oprávnění.

   Obsah zdravotnické dokumentace

 • Chorobopis – identifikační znaky, anamnéza, nynější onemocnění, stav při přijetí
 • Dekurs – záznamy o FF, invazivních vstupech, medikaci, plánovaných zákrocích,

používaných přístrojích…

 • Vizitní listy a edukační list
 • Výsledkové listiny
 • Ošetřovatelská dokumentace (anamnéza, plán a hodnocení péče)
 • Anesteziologické záznamy, operační vložky
 • Záznamy o hodnocení rány, o sledování bilance tekutin, o hodnocení bolesti…
 • Překladové zprávy
 • Souhlasy informovaného pacienta o invazivních zákrocích

   Vedení dokumentace

 • Pravdivé, čitelné a srozumitelné údaje (spisovná čeština).
 • Jednoduchá, věcná, bez zbytečných zkratek.
 • Aktualizace dat vždy s identifikací zdravotníka.
 • Autorizované opravy – původní záznam musí být čitelný.
 • Odpovědnost za záznam má zaměstnanec,
  za systémové chyby nese odpovědnost staniční (ev.vrchní) sestra.

Na lůžkách IP se záznamy vyhodnocují v pravidelných intervalech: po 1, 6 a 24 h.

Anamnéza

je soubor informací potřebných k bližší analýze zdravotního stavu pacienta.

Vychází z doby před vypuknutím choroby.

Informace získává od pacienta (nebo jeho rodinného příslušníka) zdravotník
za účelem stanovení pracovní diagnózy (lékařské, ošetřovatelské).

Odběr anamnézy probíhá formou rozhovoru (otázky a odpovědi).

   Faktory ovlivňující kvalitu odběru anamnézy:

 • dostatek času
 • osobní zájem – pacient musí cítit, že jeho problém je i problémem zdravotníka
 • vhodné prostředí – soukromí, eliminace rušivých faktorů (telefonáty…)
 • formulace otázek – všeobecné otázky formulovat jako otevřené,

účelové otázky formulovat jasně, s ohledem inteligenci pacienta

otázky NESMÍ naznačovat očekávanou odpověď

Př.       Teď vás to už tak nebolí, že?

   Základní schéma anamnézy:

 • Rodinná anamnéza (RA)
  – k posouzení dědičného rizika pro některé choroby

Př. ↑TK, DM, ICHS, IM, CMP, Ca,

 • Osobní anamnéza (OA)
 • dřívější nemoci, operace, úrazy, hospitalizace, dispenzarizace, transfúze, očkování
  • alergologická (AA) – přecitlivělost na léky, potraviny, pyly…
  • gynekologická (GA) – menstruace, porody, potraty, antikoncepce…
  • farmakologická (FA) – současné a dřívější léčiva
  • toxikologická (TA) – návykové látky (alkohol, cigarety, drogy, káva)
  • fyziologické funkce (FF) – vyprazdňování, chuť k jídlu, spánek
 • Pracovní anamnéza (PA)
 • pracovní podmínky, profesionální choroby, míra stresu
 • Sociální anamnéza (SA)
 • kde a s kým bydlí, míra soběstačnosti, dosažitelnost sociální pomoci
 • Psychologická anamnéza
 • intelekt, motivace, vůle, vlastní pojetí nemoci a očekávání léčebného efektu
 • Nynější onemocnění (NO)
 • ptáme se na příčinu návštěvy lékaře:

jaké má pacient těžkosti, kdy se objevily, jak se vyvíjely…

 • necháme pacienta, aby svými slovy popsal obtíže, teprve potom klademe cílené otázky

Ošetřovatelská anamnéza

Sestra se při sběru informací zaměřuje na oblast životního stylu nemocného tak,

aby mohla naplánovat a provádět individuálně specifickou ošetřovatelskou péči.

Zjišťuje informace o pacientově životním standardu, jeho přístupu ke zdraví, zvyklostech a odchylkách ve všech oblastech lidských potřeb.
Uplatňuje přitom holistický přístup (bio-psycho-socio-spirituální jednota).

   Sledované oblasti:

 • vědomí
 • dýchání
 • výživa, příjem tekutin
 • vyprazdňování
 • pohybové aktivity
 • spánek, odpočinek
 • postoj ke zdraví (kouření, alkohol, drogy, workholismus …)
 • používání kompenzačních pomůcek
 • oblast sociálních rolí a vztahů, sexualita
 • tolerance ke stresu
 • náboženství, hodnotová orientace
 • zájmy a záliby

Ošetřovatelský proces je děj dynamický a cyklický, proto jsou získané informace
nepřetržitě přehodnocovány a doplňovány

Fyzikální vyšetření

využívá lidských smyslů a základních vyšetřovacích pomůcek (fonendoskop, svítilna), pomocí nichž se lze informovat o objektivním zdravotním stavu organismu.

 • Pohled (aspekce):
 • základní metoda využívaná po celou dobu vyšetření
 • dostatečné osvětlení
 • hodnotíme celkový vzhled pacienta, stav jednotlivých částí těla
 • vyhledáváme objektivní příznaky nemoci (změna barvy pokožky a sliznic, deformity, porušení celistvosti kůže, anizokorie…)
 • Pohmat (palpace):
 • povrchová x hluboká palpace
 • kožní turgor, bolestivost, měření tepu
 • teplé ruce, krátké nehty
 • Poklep (perkuse):

      – klepeme pružně prstem na prst, se stejnou intenzitou, dvakrát za sebou

 • plný, jasný, zvučný – nad zdravou plicní tkání
 • slabý, zkrácený – nad plícemi s pneumonií
 • hypersonorní – udává zvýšenou vzdušnost tkáně (např. emfyzém, PNO)
 • temný – nad nevzdušnou tkání

(fyziologicky: svaly, játra…, patologicky: plicním výpotek)

 • bubínkový – nad dutinou vyplněnou vzduchem (fyziologicky: žaludek, střeva)
 • Poslech (auskultace):
 • zvuky vznikající při činnosti některých orgánů (srdce, plíce, střeva), měření TK
 • omezit hluk z okolí
 • Per rektum:
 • zhodnocení bolestivosti v oblasti svěrače a ampule
 • pohledem zhodnotit stolici, která ulpí na rukavici
 • Vyšetření čichem:
 • foetor ex ore – dech alkoholový, acetonový (dekomp. DM), fekální (ileus)
 • zápach moči, stolice, výpotku, sekretu

   Postup při fyzikálním vyšetření :

 • zhodnocení stavu vědomí
 • zhodnocení stavu výživy, stavu pokožky
 • zhodnocení polohy, postoje, chůze (abnormální pohyby)
 • vyšetření hlavy
 • vyš. krku
 • vyš. hrudníku
 • vyš. břicha
 • vyš. končetin a páteře
 • vyšetření fyziologických funkcí (TT, TK, P, DF, mikce, defekace)

Hodnocení výsledků vyšetření

 • Anamnéza
 • Fyzikální vyšetření
 • Subjektivní pocity nemocného
 • Vyšetření pomocí přístrojů
 • Laboratorní vyšetření