Anestézie v kardiochirurgii

Výkony:

 • operace na otevřeném (s použitím MTO)

 • aortokoronární by-pass
 • operace chlopní (náhrady, plastiky)
 • operace aorty
 • korekce vrozených a získaných vad
 • transplantace
 • operace na uzavřeném (bez použití MTO)
 • implantace levostranné srdeční podpory
 • katetrizační výkony
 • robotické operace

(Nemocnice Na Homolce jako jediná v ČR)

 • vrozené vady srdeční

(Nemocnice v Motole jako jediná v ČR,
děti se zde již rodí → operovat do 24-48 h)

 • defekt A-V septa
 • koarktace aorty
 • transpozice velkých tepen
 • Fallotova tetralogie

Pacienti:

 • většinou s ASA III.  – IV.
 • často vysoký věk + komorbididy
 • novorozenci (VVV ♡)

Poloha:

 • na zádech (mediální sternotomie) – nejčastěji
 • na boku (torakotomie)

Předoperační vyšetření:

 • koagulace včetně AT III
 • katetrizace srdce (tonometrie ♡, koronarogragie)
 • někdy kardiospecif. enzymy
 • spirometrie
 • ECHO srdce, UZ karotid
 • před operacemi chlopní vyšetření/sanace infekčních fokusů:
 • vyšetření: ORL, stomatologické, gynekologické
 • bakteriologické vyšetření moči, výtěr z nosu a tonsil

Farmakologická příprava:

 • ponechat antihypertenzíva, antiarytmika, beta-blokátory
 • vysadit diuretika (několik dní předem)
 • vysadit kardiotonika (48 h před výkonem)
 • antikoagulancia převést na nízkomolekulární heparin

Anestézie:

 • CA doplňovaná
 • TIVA
 • EA hrudní oblasti – vzácněji

 

Průběh operace:

 • v úvodu se zavádí S-G katétr → monitorace hemodynamiky
 • hypotermie (28-32°C)
 • mimotělní oběh (MTO) – stará se o něj perfuzionista
  • umožňuje operace na zastaveném a bezkrevném srdci
  • srdce je zastaveno speciálním kardioplegickým roztokem,
   který po celou dobu chrání myokard (spolu s hypotermií)
  • žilní krev je odváděna z HDŽ+DDŽ nebo z PS♡ žilní linkou do rezervoáru
         → rotační pumpou je čerpána do oxygenátoru s výměníkem tepla
              → arteriální filtr (k zachycení mikrotombů) → tepenná linka
              → návrat krve do ascendentní aorty nebo a.femoralis, a. axilaris
 • ventilace plic i během MTO (ne kvůli oxygenaci, ale kvůli provzdušněnosti)
 • nejnáročnější fáze anestézie: odpojení od MTO → znovuzahájení UPV,
  často nutné podat vazoaktivní látky (katecholaminy, vazodilatancia) nebo

provést defibrilaci přímo na srdci (10-40 J)

Monitorace:

 • hemodynamika (S-GK nebo alespoň MAP, CVP…)
 • SatO2, PvO2, PvCO2
 • kalium, ABR, laktát, Hgb, koagulace (aPTT, ACT)
 • teplota tělesného jádra
 • jícnová ECHO

Komplikace:

 • krvácení (sledovat drény, vážit roušky…)
 • poruchy srdeční inotropie (↓MV♡, arytmie, hypotenze)
 • vzduchová embolie
 • ruptura arteriální stěny