Anestézie v traumatologii

Týká se často mladých, jinak zdravých lidí.

Zásadní vliv na prognózu má kvalita a rychlost prvotního ošetření v terénu
(stavění krvácení, imobilizace, včasná intubace a ventilace, analgézie).

Opatření u polytraumat:

 • zajištění vstupu do KO
 • kvalitní 3-4 periferní žilní vstupy
 • z PNP: intraoseální vstup
 • CŽK (při šoku)
 • arteriální linka
  • ihned při příjmu, dokud je hmatný puls
  • u traumat hrudníku kanylovat pravou a. radialis → při nutnosti         

           svorkovat aortu je levá a. subclavia okludovaná

 

 • stabilizace krevního oběhu
 • volumoterapie
 • hemosubstituce
 • Hgb kolem 100 g/l
 • EBR : ČMP 1:1      (ev. 2:1)
 • po 6+6 EBR/ČMP podat trombonáplav → kontrola KO
 • včasné podání fibrinogenu (2-3 dávky)
 • Novoseven (f VII) při chirurgicky neřešitelném krvácení

Př.   slizniční krvácení – krev roní celá záda

 • podpora srdce (katecholaminy)

                       →  nedopustit rozvoj šoku!

 

 • udržení dostatečné výměny plynů v plicích
 • včasné rozpoznání PNO (poslech, emfyzém, rtg) → drenáž ještě před UPV
 • zajištění DC
 • ETI – preoxygenace +„crush úvod“ (plný žaludek), fibroskopicky
 • ETK – dle druhu poranění: armovaná, biluminární
 • urgentní TCHS (při devastujícím poranění obličeje)
 • UPV – nezařazovat PEEP
 • udržování TT
 • pacient je podchlazený z terénu
 • podává se mu ↑množství TP (na ohřívání není čas)
 • není moc míst, kde pacienta zahřát (pracují na něm 2-3 týmy)

                          ↓

            krvácení, acidóza a neřízená hypotermie se vzájemně podporují a prohlubují

Anestézie:

 • anesteziolog patří do trauma-týmu, proto se podílí již na primárním ošetření
 • většinou CA doplňovaná, balancovaná
 • vhodná farmaka:
 • všechna inhalační anestetika i opiáty vedou k ↓TK → dávky redukovat
 • etomidát (Hypnomidate) – je šetrný k oběhu
 • ketamin (Calypsol) – vhodný při počínajícím šoku, ↑TK

         – nevhodný u kraniotraumat → ↑ICP

 • Thiopental – vhodný u kraniotraumat → ↓ICP
 • Tracrium, Nimbex (vyloučí se i při nedostatečném prokrvení ledvin a jater)
 • benzodiazepiny (Midazolam)
 • prevence stresového vředu: Controloc
 • Atropin jako premedikace je vhodný (pokud je čas)

NE:           Propofol → hypotenze

                 SCCH fascikulace (posun úlomků, poranění krční páteře)

 

 • posílení týmu:
 • dva anesteziologové (1. péče o pacienta / 2. dokumentace)
 • dvě anest. sestry (1. péče o pacienta, asistence lékaři / 2. transfúze)

 

 • počítat s dlouhým operačním zákrokem a jakýmikoliv komplikacemi:

            „Co ještě nevzniklo, to vzniknout může.“

 

                            Př.   ARDS, šok, multiorgánové selhání, sepse, DIK…

Monitoring:

 • invazivní monitoring hemodynamiky
 • sledování TT (při poklesu ↓32° arytmie, riziko selhání srdce)
 • diuréza (min 1/2-1 ml/kg/hod) → orientační parametr prokrvení orgánů

 Priority u polatraumat:

 • nejvyšší priority:
 • zástava velkého krvácení
 • dýchání
 • srdce a oběh
 • velmi vysoké priority:
 • prevence a léčba šoku
 • hrudní a břišní krvácení
 • retroperitoneální krvácení (ledviny, pánev)
 • vysoké priority:
 • poranění CNS (mozek, mícha)
 • popáleniny
 • nízké priority
 • periferní nervy a svaly
 • fixované zlomeniny
 • urogenitální trakt

Priority operačních výkonů:

 1. krvácení do hrudníku či srdeční tamponáda
 2. břišní krvácení
 3. krvácení při poranění pánve
 4. krvácení z končetin
 5. nitrolební poranění
 6. poranění míchy

Odhad krevní ztráty :

 • krvácení do dutin:
  • hemothorax až 2 l (v jedné polovině hrudníku)
  • hemoperitoneum        až 2 l
 • zlomeniny:
  • pánve             až 5 l
 • femuru až 2 l
 • tibie, humeru 500 ml
 • lební báze 400 ml
 • žeber 150 ml na každé žebro
 • ostatní:
 • otevřená rána 500 ml
 • krevní sraženina vel. dlaně 500 ml
 • fyziologický porod 300-500 ml
 • vnější krvácení odhad krevní ztráty je velmi nespolehlivý

TUT (Tilt-UpTest)

 • zvýší-li se u nemocného při změně z vodorovné polohy do sedu
  TF o více než 20/min a sTK klesne o více než 20 mmHg,

lze předpokládat ztrátu krevního objemu kolem 500 ml

Ohrožení při krevních ztrátách

                        – ztráta 500 ml ohrožuje staré, polymorbidní pacienty

                        – ztráta 1500 ml ohrožuje i mladé, zdravé jedince