Bariérová péče

 je systém pracovních a organizačních opatření, kterými lze zabránit
 přenosu (patogenních) mikroorganismů na pacienty a personál.

   Cíl:

  • ochrana vnímavých pacientů
  • prevence přenosu patogenních mikroorganismů (polyrezistentních kmenů)
    Př. klebsiella pneumoniae,MRSA → prevence NN a šíření infekce

   Obecné zásady bariérové péče:

  • dodržování zásad H-E režimu (manipulace s prádlem, stravou…)
  • individualizace pomůcek
  • přednostní používání jednorázových pomůcek
  • dekontaminace a dezinfekce pomůcek k opakovanému použití
    v souladu s platnou legislativou a pokyny výrobce
  • důsledná sterilizace a dodržování zásad asepse
  • zabránění vzniku infekčních aerosolů a infekčního prachu
    vhodnými ošetřovatelskými a úklidovými postupy
  • izolace infekčního nebo naopak vnímavého pacienta
  • kontrola provádění hygienických opatření

   Pokyny a předpisy pro organizaci práce ZP:

  • používání ochranných pracovních pomůcek
  • mytí a dezinfekce rukou
  • realizace hygienického filtru (na vybraných pracovištích)
  • očkování personálu na specifické choroby
  • neustálé vzdělávání personálu

   Organizační uspořádání jednotky:

  • oddělení čistých a septických zón (kuchyňka x čisticí místnost)
  • izolační pokoje s předizolační místností
  • účinná klimatizace

   Ochranné pracovní prostředky:

  • návleky na boty
  • empírový plášť
  • pokrývka hlavy
  • ústní rouška
  • rukavice

Ochranná izolace

            spočívá v oddělení jednoho nemocného od druhých nemocných
            z důvodu prokázané nebo potenciální infekční choroby.    

Izolace zdroje infekce:
            Infikovaný nebo kolonizovaný nemocný je oddělen od ostatních,
            aby nedošlo k přenosu původce infekce na ostatní pacienty.

Izolace vnímavého jedince
            Vysoce vnímavý nemocný (s imunodeficitem) je umístěný
            ve speciálně zařízeném pokoje s přísným aseptickým režimem.
            Tato izolace vyžaduje velkou psychickou podporu ze strany personálu i příbuzných.

Typy izolace:
            Typ izolace závisí na způsobu přenosu a epidemiologické závažnosti infekční choroby.

  • izolace na infekčním oddělení
  • jednolůžkové pokoje na běžných odděleních
  • jednolůžkové boxy

Bariérový režim na izolaci:

  • poučení pacienta a jeho příbuzných o významu izolace
  • označení pokoje na vstupních dveřích (IZOLACE) + zavírání dveří
  • minimalizace vstupů na izolaci – vyčleněný personál
  • dokumentace pacienta mimo infekční prostředí (tzn. mimo izolační box),
    chorobopis označit (např. MRSA!)
  • při rutinních posloupných činnostech ponechat izolaci jako poslední
  • pravidelná dezinfekce (3x denně) povrchů, klik dveří, podlah…
  • dekontaminace použitých předmětů před jejich vynesením z izolačního boxu
  • rohož napuštěná dezinfekčním roztokem při vstupu na izolační box
  • vyčlenění sociálního zařízení pro izolovaného pacienta
  • vyčlenění úklidových pomůcek pro izolační pokoj

Platí povinnost informovat pracovnice úklidu, fyzioterapeuty, rtg pracovníky apod.
o hygienicko-epidemiologických opatřeních.

Organizační uspořádání:

     Před izolačním pokojem:

  • stolek s dezinfekčním prostředkem, ochrannými pracovními pomůckami, zdravotnickou dokumentací
  • před vstupem na izolační pokoj se oblékáme v pořadí:
    návleky → plášť → čepice → ústenka → rukavice

     Na izolačním pokoji:

  • pacientovy věci osobní potřeby
  • toaletní potřeby
  • individualizované zdravotnické pomůcky
  • převazový materiál (nedoplňovat pravidelně, až po úplném spotřebování)
  • psací potřeby

        Ve vyhrazené části izolačního pokoje:

  • dekontaminační nádoby na použité pomůcky a na nástroje
  • koš s PE pytlem na použité prádlo (vynáší se minimálně 1x za 24 h)
  • věšák na odložení použitého ochranného pláště
    (použité pláště visí vnější stranou u zdi, odkládá se před odchodem z pokoje,
    mění se při každém znečištění, minimálně však 1x za 24 h)
  • nádobu na odpad
  • nádoba a úklidová textilie určená na úklid pokoje

Pacient opouští pokoj jen ve výjimečných případech (dg-terapeutické výkony).
Nestýká se s jinými pacienty, po domluvě s lékařem může mít povoleny návštěvy.

Návštěvy rovněž používají ochranné pomůcky.a dezinfikují si ruce.

   Dekontaminace izolačního pokoje:

  • po propuštění nemocného důkladná dekontaminace celého pokoje
  • po dekontaminaci přístrojů a pomůcek je odneseme do čisticí místnosti
    k další dezinfekci
  • nespotřebované nepoužité prádlo nevracet zpět mezi čisté prádlo
  • po závěrečné dezinfekci se místnost ponechá 24 h uzavřená → poté kontrolní stěry
    z kritických míst místnosti