Bariérová péče

 je systém pracovních a organizačních opatření, kterými lze zabránit
 přenosu (patogenních) mikroorganismů na pacienty a personál.

   Cíl:

 • ochrana vnímavých pacientů
 • prevence přenosu patogenních mikroorganismů (polyrezistentních kmenů)
  Př. klebsiella pneumoniae,MRSA → prevence NN a šíření infekce

   Obecné zásady bariérové péče:

 • dodržování zásad H-E režimu (manipulace s prádlem, stravou…)
 • individualizace pomůcek
 • přednostní používání jednorázových pomůcek
 • dekontaminace a dezinfekce pomůcek k opakovanému použití
  v souladu s platnou legislativou a pokyny výrobce
 • důsledná sterilizace a dodržování zásad asepse
 • zabránění vzniku infekčních aerosolů a infekčního prachu
  vhodnými ošetřovatelskými a úklidovými postupy
 • izolace infekčního nebo naopak vnímavého pacienta
 • kontrola provádění hygienických opatření

   Pokyny a předpisy pro organizaci práce ZP:

 • používání ochranných pracovních pomůcek
 • mytí a dezinfekce rukou
 • realizace hygienického filtru (na vybraných pracovištích)
 • očkování personálu na specifické choroby
 • neustálé vzdělávání personálu

   Organizační uspořádání jednotky:

 • oddělení čistých a septických zón (kuchyňka x čisticí místnost)
 • izolační pokoje s předizolační místností
 • účinná klimatizace

   Ochranné pracovní prostředky:

 • návleky na boty
 • empírový plášť
 • pokrývka hlavy
 • ústní rouška
 • rukavice

Ochranná izolace

            spočívá v oddělení jednoho nemocného od druhých nemocných
            z důvodu prokázané nebo potenciální infekční choroby.    

Izolace zdroje infekce:
            Infikovaný nebo kolonizovaný nemocný je oddělen od ostatních,
            aby nedošlo k přenosu původce infekce na ostatní pacienty.

Izolace vnímavého jedince
            Vysoce vnímavý nemocný (s imunodeficitem) je umístěný
            ve speciálně zařízeném pokoje s přísným aseptickým režimem.
            Tato izolace vyžaduje velkou psychickou podporu ze strany personálu i příbuzných.

Typy izolace:
            Typ izolace závisí na způsobu přenosu a epidemiologické závažnosti infekční choroby.

 • izolace na infekčním oddělení
 • jednolůžkové pokoje na běžných odděleních
 • jednolůžkové boxy

Bariérový režim na izolaci:

 • poučení pacienta a jeho příbuzných o významu izolace
 • označení pokoje na vstupních dveřích (IZOLACE) + zavírání dveří
 • minimalizace vstupů na izolaci – vyčleněný personál
 • dokumentace pacienta mimo infekční prostředí (tzn. mimo izolační box),
  chorobopis označit (např. MRSA!)
 • při rutinních posloupných činnostech ponechat izolaci jako poslední
 • pravidelná dezinfekce (3x denně) povrchů, klik dveří, podlah…
 • dekontaminace použitých předmětů před jejich vynesením z izolačního boxu
 • rohož napuštěná dezinfekčním roztokem při vstupu na izolační box
 • vyčlenění sociálního zařízení pro izolovaného pacienta
 • vyčlenění úklidových pomůcek pro izolační pokoj

Platí povinnost informovat pracovnice úklidu, fyzioterapeuty, rtg pracovníky apod.
o hygienicko-epidemiologických opatřeních.

Organizační uspořádání:

     Před izolačním pokojem:

 • stolek s dezinfekčním prostředkem, ochrannými pracovními pomůckami, zdravotnickou dokumentací
 • před vstupem na izolační pokoj se oblékáme v pořadí:
  návleky → plášť → čepice → ústenka → rukavice

     Na izolačním pokoji:

 • pacientovy věci osobní potřeby
 • toaletní potřeby
 • individualizované zdravotnické pomůcky
 • převazový materiál (nedoplňovat pravidelně, až po úplném spotřebování)
 • psací potřeby

        Ve vyhrazené části izolačního pokoje:

 • dekontaminační nádoby na použité pomůcky a na nástroje
 • koš s PE pytlem na použité prádlo (vynáší se minimálně 1x za 24 h)
 • věšák na odložení použitého ochranného pláště
  (použité pláště visí vnější stranou u zdi, odkládá se před odchodem z pokoje,
  mění se při každém znečištění, minimálně však 1x za 24 h)
 • nádobu na odpad
 • nádoba a úklidová textilie určená na úklid pokoje

Pacient opouští pokoj jen ve výjimečných případech (dg-terapeutické výkony).
Nestýká se s jinými pacienty, po domluvě s lékařem může mít povoleny návštěvy.

Návštěvy rovněž používají ochranné pomůcky.a dezinfikují si ruce.

   Dekontaminace izolačního pokoje:

 • po propuštění nemocného důkladná dekontaminace celého pokoje
 • po dekontaminaci přístrojů a pomůcek je odneseme do čisticí místnosti
  k další dezinfekci
 • nespotřebované nepoužité prádlo nevracet zpět mezi čisté prádlo
 • po závěrečné dezinfekci se místnost ponechá 24 h uzavřená → poté kontrolní stěry
  z kritických míst místnosti