Chronické rány

Rána (vulnus) je porušení souvislosti kůže, sliznice nebo jiné tkáně.  

Chronická rána je rána, která se nehojí do 6-9 týdnů od jejího vzniku
            (tzn. nehojí se per primam), a to ať je adekvátně léčena nebo není léčena vůbec.

Chronická rána zhoršuje kvalitu života nemocného:

 • frekvence převazů
 • bolest
 • nedostatek spánku
 • vyčerpání organismu
 • snížená soběstačnost
 • deprese
 • sociální izolace

Typy ran

   Rány podle průběhu:

 • akutní – vznikají ve zdravé kožní tkáni, hojí se obvykle v krátkém čase a bez komplikací
 • chronické – rány, které trvají déle než 6 týdnů a nevykazují tendenci k hojení

   Dělení dle vzniku poškození:

 • řezná (vulnus scissum)
 • sečná (vulnus sectum)
 • bodná (vulnus punctum)
 • střelná (vulnus sclopetarium)
 • zhmožděná (vulnus contusum)
 • tržná (vulnus lacerum)
 • rána kousnutím (vulnus morsum)

   Rány podle rozsahu poškození:

 • povrchové – poškození pokožky
 • hluboké – poškození pokožky, škáry i podkoží
 • penetrující – pronikající do tělních dutin
 • komplikované – rozsáhlá poranění s poškozením cév, nervů, svalů, kostí, orgánů

   Podle čistoty rány:

 • čisté, aseptické – bez mikroorganismů (např. chirurgický řez)
 • kontaminované – osídlené mikroby pouze na povrchu (nejsou schopny se množit),
                                 hojení rány není ohroženo (u většiny ran)
 • kolonizované – osídlené množícími se mikroby, které hostiteli neškodí
                            (nevyvolávají zánětlivou reakci u hostitele)

                       kritická kolonizace iniciuje lokální imunitní odpověď                    

 • infikované – přemnožení mikrobů, může vést až k systémové reakci
 • otrávené – znečištěné chemickými nebo zvířecími jedy

Hojení ran

   Rána se může hojit:

            primárně (per primam intentionem)

– hojí se v krátkém časovém období (8-10dní), kdy dochází k epitelizací

– zhojení rány tenkou jizvou
            – u ran, jejichž okraje k sobě těsně přiléhají

                           Př.    čistá řezná rána

sekundárně (per secundam intentionem)
                  –
hojí se delší dobu, rána se vyplňuje koaguly a granul. tkání s ranou sekrecí,
                     později fibroblasty vytvářejí jizevnatou vazivovou tkáň,
                     kterou přerůstá epitel z okolí (epitelizace)

zhojení rány širokou nepravidelnou jizvou

                  – u ran se ztrátou tkáně → hojí se granulací
                     Př. popáleniny, dekubity, bércové vředy

terciálně (per terciam intentionem)

tzv. odložené primární hojení, kdy se granulační tkáň (tvořená sekundárním        

   hojením) překryje štěpem kůže s následným primárním hojením

u infikovaných rán, gangrén

Fáze sekundárního hojení ran:

 1. fáze – čistící (exsudativní, zánětlivá, katabolická)
              – spodina rány je pokryta nekrotickou tkání
 2. fáze – granulační (proliferační, anabolická)

            – čistá spodina rány, novotvoření cév, tvorba granulační tkáně

III. fáze – epitalizační (diferenční)
                     – vyzrávání kolagen.vláken, diferenciace buněk, přestavba epidermis   

→ reepitelizace

      – zhojení kožního povrchu – tvorba jizvy
                  Nově vytvořená tkáň získává pouze 80% původní pevnosti,

                  a to až po dvou letech od zhojení.

 Všechny tři fáze hojení mohou být současně v jedné ráně.

Poruchy procesu hojení

 • infekce
 • stagnace čistící fáze
 • zpomalení granulace x hypergranulace (granulace rostou rychleji než epitel)
 • chybějící epitelizace
 • tvorba hypertrofických jizev
 • dehiscence rány, hematomy (tj. pooperační komplikace)

Faktory ovlivňující hojení ran

   Systémové faktory:

 • vnitřní faktory
 • stav výživy – malnutrice, ↓bílkovin, dehydratace, obezita,

                                        ↓vitamínů (A,C,E), ↓stopových prvků (Mg, Zn, Cu, Fe)

 • věk → atrofie kůže, ↓syntézy kolagenu, oslabení organismu, polymorbidita
 • onemocnění vedoucí ke tkáňové hypoxii → ↓syntézy kolagenu
 • cévní nemoci →  bércové vředy
 • DM → diabetické vředy
 • malignity
 • porucha imunity (lupus erytomatodes)
 • anémie
 • febrilie
 • postižení CNS
 • plicní onemocnění
 • srdeční selhávání
 • spánek (ovlivňuje buněčné dělení)
 • psychický stav
 • bolest
 • způsob života (statická zátěž)
 • zlozvyky (kouření, drogy, alkohol)
 • zevní faktory
 • infekce → stagnace hojení a vznik komplikací
 • farmakoterapie (cytostatika, imunosupresiva, kortikoidy, antikoagulantia)

Lokální faktory:

 • teplota
 • vlhkost rány
 • rozsah rány (hloubka, velikost)
 • lokalizace rány (predilekční namáhaná místa)
 • okraje a okolí rány (podminované a neostré okraje, macerace)
 • infekce
 • cizí tělesa
 • stáří rány (prolongované hojení)
 • recidivující trauma (opakované dráždění, iritace, tlak)

Diagnostika ran

 • anamnestické údaje
 • klinické vyšetření (pohled, pohmat, sondáž rány)
 • přístrojové vyšetření (UZ, rtg, angiografie, flebografie, pletysmografie, CT…)
 • laboratorní vyšetření (mikrobiologické, mykologické, histopatologické…)
 • biopsie/ aspirační biopsie
 • stěr z rány
 1. oplach rány (sterilním R1/1 nebo F1/1) → odstranění povlaku
 2. stěr z rány na vyšetření

     Takto získáme vzorek mikrobů ze spodiny rány,
     a ne vzorek z kontaminovaného sekretetu.

 • odběr exsudátu
 • otisk na filtrační papír (vhodnější než stěr z rány)

     Hodnocení rány:

 • stáří rány: akutní, chronická
 • lokalizace rány
 • rozsah rány: velikost, tvar, hloubka, zasažení hlubších struktur
 • stav spodiny rány: nekrotická tkáň, fibrinové povlaky, znečištění, infekce
 • exsudát: množství, charakter
 • serózní (čirý, slámově-jantarový, vodnatý) – nevylučuje přítomnost infekce
 • fibrinózní (řídký, zkalený) – obsahuje bílkoviny a fibrinová vlákna
 • sérosanginózní (světle narůžovělý, vodnatý) – v rámci normy
 • sanginózní (růžový) – při poškození kapilárního systému
 • séropurulentní – (temně žlutý, zkalený, krémový) – při infekci
 • purulentní (žlutý-zelený, hustý) – infekce pyogenními organismy
 • hemopurulentní (tmavě červený, viskózní, lepkavý) – zánět + trauma cév
 • hemoragický (červený, viskózní, lepkavý) – kapiláry jsou křehké, spontánně krvácejí
 • stav okrajů rány: hladké, nepravidelné, rozeklané, podminované, choboty
 • stav kůže v okolí: prokrvení (zarudnutí x bledost)
 • příznaky infekce: teplota – třesavka, zarudnutí, otok, zduření uzlin, leukocytóza

 Klasifikace ran – kontinuum hojení rány:

Černá nekrotická (suchá gangréna se žlutou „blátivou“ spodinou) →T

Žlutá povleklá (vlhká nekróza a hnis) →I

Červená granulující → M

Růžová epitelizující (velmi mírná sekrece) → E

Léčba

 TIME model:

     T- Tissue (neživá tkáň)

 • snaha vyčistit nekrotickou spodinu rány, odstranit cizorodé noxy
 • débridement (vyčištění rány):
 • mechanický = chirurgická hydroterapie
            (vystříkání hnisu proudem sterilní vody)
 • autolytický = osmolytický (vlhčením)
 • chemický (masti s obsahem urey, kys.salicylové)
 • enzymatický (masti s enzymy rozkládající fibrin)
 • larvoterapie (larvy bzučilky zelené → na povrchové rány,    cévní defekty, poslední možnost před amputací)

     I – Inflamation, Infection (potlačení zánětu)

 • snaha odstranit biofilm pomocí ATB a antiseptik

     M – Moisiture balance (rovnováha vlhkosti)

 • snaha o udržení čisté, granulující spodiny

     E – Epithelisation (epitalizace)

 • péče o okolí rány a ochrana rány před traumatem

   Obecné zásady léčby chronických ran:

 • zajistit výživu bohatou na bílkoviny, vitamíny, stopové prvky…
 • udržovat vlhké hojení ran (suchá rána = mrtvá rána)
 • udržovat uvnitř rány stálou teplotu 37°C

      (po převazu je třeba 10 – 12 hodin k opětovnému dosažení teploty těla;
      pokles teploty o 2°C → změna pH → zpomalení hojení rány)

 • zabránit vniknutí sekundární infekce z okolí rány
 • používat moderní terapeutické materiály
 • tlumit bolest
 • kromě konzervativní terapie lze doplnit i terapií:
     • chirurgickou (incize, abraze, excize)
     • plastickou (kožní štěpy)
     • biologickou

Materiály k hojení chronických ran

Obvaz je sterilní materiál určený k překrytí rány.

Dokud není rána zhojena, obvaz dočasně přejímá úlohu intaktní kůže.

Poskytuje ochranu před     –    mechanickými vlivy

 • znečištěním
 • podrážděním chemikáliemi
 • sekundární infekcí
 • vysycháním a ztrátou tělních tekutin
 • ztrátou tepla

    Nevýhody klasických obvazových materiálů:

 • malá variabilita a flexibilita
 • neumožňují monitoring rány
 • přisychání obvazů k ráně → traumatizace epitelizující rány (např. Inadine)
 • ochlazení rány – pokles teploty z 37°C na 28°C
 • změna pH → ↑množení mikroorganizmů
 • nepodporují fyziologické čištění rány
 • chybějící bariéra proti infekci
 • chybějící ochrana jemné dětské kůže i stařecké pergamenové kůže
 • neumožňují autolytický debridement ani rehydrataci rány
 • macerace kůže
 • nelze použít v prevenci u dekubitů

    Výhody moderních terapeutických materiálů:

 • zajišťují vlhké (nikoli mokré) prostředí – podporují endogenní mechanismy hojení
  (tekutina vylučovaná ránou obsahuje řadu růstových a výživných látek důležitých k hojení)
 • netraumatizují ránu při převazu – neulpívají na spodině, jsou snadno snímatelné
 • zabraňují maceraci kůže a okolí rány
 • podporují angiogenezi a reepitelizaci
 • chrání granulující rány před mechanickým poškozením
 • snižují frekvenci převazů – působí dlouhodobě (3-14 dní)
 • jsou selektivně propustné pro plyny a vodní páru, nepropustné pro infekci
 • obsahují speciální „jádro“, které pohltí mikroorganizmy a neuvolní je zpět do rány
 • jsou netoxické a hypoalergenní
 • mají analgetický účinek (bolest → stresová reakce → ↓hojení)
 • kopírují kožní nerovnosti
 • dobré adhezní schopnosti → možnost reaplikace
 • umožňují cílené použití dle fázového hojení ran (univerzální obvaz neexistuje)
 • jsou cenově dostupné – příznivý poměr mezi cenou a délkou zhojení defektu

Navzdory bohaté škále moderních materiálů se 30% chronických ran nikdy nezhojí.¨