Dekubitus

Dekubity (proleženiny, prosezeniny, tlakové vředy) = rány, jež vznikly na podkladě  působení tlaku na tkáně.

Na tkáně působí destruktivně:

 • krátkodobý silný tlak
 • dlouhodobý slabý tlak
 • nerovnoměrně rozložený tlak (střižné síly)
 • tření

Dekubity vznikají nejčastěji nad kostními prominencemi (tj. části těla s minimální vrstvou tukové a svalové tkáně).

Poškození tlakem postupuje z hloubky na povrch.

Mezi vznikem dekubitu a jeho prvními viditelnými projevy může uběhnout až 72 h.                 

     Patofyziologie:

 • Tlak → komprese cév → porucha mikrocirkulace → hypoperfúze →
         hypoxie/anoxie → ischémie → buněčné poškození
 • Vlhkost a nečistota → změna pH → porucha přirozené bariéry kůže →
                                       růst a množení mikrobů

Stupně dekubitů:

 Tlakové léze postupují z hloubky na povrch →  proto i nepatrné známky
 na povrchu kůže mohou již znamenat rozsáhlé poškození pod povrchem

Dle EPUAP (nejnovější klasifikace):

 1. stupeň – poškození pokožky (zarudnutí)
 2. stupeň – poškození škáry (tvorba puchýřů)
 3. stupeň – poškození podkoží
 4. stupeň – poškození ostatních tkání: šlachy, svaly, kostní tkáň
 5. stupeň – přechodný stupeň: nekróza (nelze odlišit 3. stupeň od 4. stupně)
 6. stupeň – přechodný stupeň: podezření na hluboké poškození tkáně

  Komplikace dekubitů:

 • krvácení
 • infekce, sepse → infekce spojené se zdravotní péčí (dříve „nozokomiální nákazy“)
 • nežádoucí reakce na terapeutické materiály
 • vznik dalších dekubitů při odlehčování stávajících

Dekubitus má vždy za následek dyskomfort pacienta, prodloužení délky hospitalizace
a zvýšení nákladů na zdravotní péči.

Riziko vzniku dekubitů

     Negativní faktory zhoršující stav kůže:  

 • nehybnost, dlouhotrvající poloha
 • hmotnost pacienta
 • stav vědomí
 • porucha inervace a cirkulace
 • malnutrice
 • vlhkost a nečistota: inkontinence (riziko o 60% vyšší)
 • mechanické působení: nepřerušovaný tlak, tření, střižný pohyb

     Predilekční místa vzniku dekubitů:

 • vleže na zádech: hrbol kosti týlní, hřebeny lopatek, kost křižová, lokty HKK, paty
 • vleže na boku: ucho, rameno, velký trochanter femuru, kotníky
 • v lehu na břiše: ucho, hřebeny kostí pánevních, kolenní klouby

     Hodnoticí škály:

      Dle Nortonové (rozšířená stupnice; 1-4 body, nebezpečí: ↓=25 bodů)

 • schopnost  spolupráce
 • věk
 • stav pokožky (alergie, vlhká. suchá)
 • přidružená onemocnění (DM, ↑TT, anémie, kachexie, TEN, obezita, malignity)
 • fyzický stav (dobrý, špatný)
 • stav vědomí (bdělý, apatický, zmatený, bezvědomý)
 • aktivita (chodí, sedí, leží)
 • mobilita
 • inkontinence

      Dle Waterlowa

 • zohledňuje také chuť k jídlu, medikaci, operaci/trauma, neurolog.poruchu

      Dle Knolla

 • nebere v úvahu věk ani stav pokožky     

     Dle Bradenové

 • vlhkost/aktivita/pohyblivost/výživa/tření

    Prevence dekubitů

 • mobilita:
 • správný pohyb na lůžku
 • polohování
 • vertikalizace
 • snižování tlaku:
 • eliminace nerovností podložky
 • aplikace filmových obvazů, měkkých silikonů nebo polyuretanové pěny
  na predilekční místa
 • používání antidekubitních pomůcek
 • podhlavní panel udržovat v co nejnižší poloze (↓ zatížení sakrální oblasti)
 • pravidelné polohování (přes den po 2 h, v noci po 3-4 h, u plegií po 1 h)
 • péče o kůži:
 • udržování kůže v suchu
 • mycí emulze (ne zásaditá mýdla)
 • emoliencia na promazávání pokožky
 • výživa:
 • dostatek bílkovin a tekutin
 • energeticky chudší strava (k udržení hmotnosti)

     5 x NE:

 • nemasírovat kostní promince (i když nejsou známky dekubitu)
 • nemýt horkou vodou a zásaditým mýdlem
 • netřít kůži ručníkem
 • nepolohovat na bok nad 30° (nezatěžovat trochantery)
 • nepoužívat aktivní antidekubitní pomůcky
 • po amputacích
 • u nestabilních zlomenin končetin
 • u zlomenin páteře
 • při CMP
 • u psychicky nemocných