Úkoly sestry při hromadném neštěstí v PNP

Komunikace s operačním střediskem (OS)

O místě hromadného neštěstí se nejprve dozví operátorka při přijetí tísňové výzvy.
Ta okamžitě vyšle na místo nejbližší dostupné prostředky. Člen první posádky ZZS
se pak stává vedoucím zdravotníkem a „očima operátorky“ – po rychlém zmapování situace vyšle na OS krátkou zprávu:
⦁ odhad počtu zraněných
⦁ převažující druh postižení (termické, chemické…)
⦁ odhad plochy (je-li místo neštěstí příliš rozlehlé, upřesní podrobnosti o MU v druhé, podrobnější zprávě)
⦁ odhad dalšího vývoje a možných rizik
⦁ přítomnost HZS, Policie

Vedoucí zdravotník je zodpovědný za komunikaci s OS (žádá o přísun dalšího materiálu, pracovních sil, přijímá informace z OS o dalším postupu apod).

Třídění a ošetření raněných

⦁ První posádka ZZS po podání prvotní informace rozdělí oblast na sektory a sama zahájí třídění pacientů.
⦁ Každá další posádka se hlásí vedoucímu zdravotníkovi a je jí přidělen sektor.
V každém sektoru postupují zdravotníci následovně:

⦁ Lékař – rychle vyšetří postiženého a zhodnotí jeho stav (viz třídicí skupiny)
⦁ Záchranář
⦁ vypíše identifikační kartu dle pokynů vyšetřujícího lékaře
⦁ postupuje při vyplňování odshora dolů, zepředu dozadu
⦁ vyplněnou visačku zavěsí pacientovi kolem krku – umístí ji tak, aby byla dobře viditelná i z větší vzdálenosti
⦁ Další záchranář
⦁ u roztříděných postižených provádí jednoduché úkony zachraňující život
(dle pokynů TERAPIE) a zapisuje splnění ordinace

Třídicí skupiny:
– kritický stav (ohrožení života)
– závažný stav (prioritní transport)
– lehké zranění (shromáždit zvlášť, aby nebyly přetíženy ošetřující kapacity)
– mrtví (včetně „mrtvých“ – nerozdýchali se po uvolnění DC, dlouho nepřežijí)

Identifikační karta:

Každá karta má své speciální číslo = číslo postiženého.

Vypisování identifikační karty:

Diagnóza:
⦁ vědomí – GCS
⦁ dýchání – D/min
⦁ oběh – P/min
⦁ na volné řádky se stručně uvedou pracovní diagnózy

Nákres panáčka:
⦁ stav zornic
⦁ lokalizace závažných poranění a jejich identifikace pomocí značek:
∆ krvácení
// zlomenina
X otevřené poranění
O zavřené poranění
///\\ popálená plocha

Třídění:
Vypisuje se horní řádek, poznačí se čas a značka lékaře

⦁ I – Terapie
⦁ těžké zevní krvácení
⦁ poruchy dechu následkem úrazu, nevhodné polohy
⦁ přetlakový pneumotorax
⦁ závažná kraniocerebrální poranění s poruchou vědomí

⦁ IIa – Priorita transportu (neprodleně)
⦁ úrazy břicha a hrudníku
⦁ poranění velkých cév – susp. vnitřní krvácení
⦁ poranění páteře s neurologickým deficitem
⦁ otevřené zlomeniny kostí

⦁ IIb – Priorita transportu (s možnou prodlevou)  
⦁ poranění oka
⦁ rozsáhlejší poranění měkkých tkání
⦁ popáleniny 15 – 30 % (u dospělých)
⦁ zavřené zlomeniny kostí

⦁ III. – Čekání
⦁ popáleniny do 15 % (u dospělých)
⦁ zhmožděniny, tržné rány
⦁ nekomplikované zlomeniny
⦁ lehké úrazy hlavy apod.

⦁ IV. – Mrtví
⦁ zemřelí
⦁ vážně postižení se zástavou dechu (nerozdýchali se po uvolnění DC)

Zde není třeba zdravotnické pomoci, ale je nutné lidská těla evidovat, identifikovat a ukládat na určeném místě mimo shromaždiště.
Terapie:
⦁ Levá strana – léčebný pokyn se naordinuje křížkem, dopíše se druh a množství léčiva
⦁ Pravá strana – splnění pokynu se potvrdí křížkem, lépe však časovým údajem
⦁ Dekontaminace – samolepky dle druhu škodliviny
⦁ Poloha – vhodnou polohu označí třídící lékař, platí i pro transport pacienta
⦁ Odd. – lékař určí, na které oddělení pacienta směrovat
⦁ Transp. prostředek – např. RLP, RZP, letecká ZS

Útržek ZZS:
⦁ vyplní pracovník na stanovišti odsunu, který zajišťuje transport postiženého
D = dopravce (např. ZZS Uherské Hradiště)
čas = čas předání dopravci
⦁ při předání pacienta útržek odtrhne a uschová, ev. může na zadní stranu dopsat aktuální změnu
Př. změna cílového oddělení během transportu

Útržek DOPRAVCE:
⦁ vyplní opět pracovník na stanovišti odsunu, který zajišťuje transport postiženého
H = cílová nemocnice
(po dohodě s OS, dle kapacity nemocnice a charakteru postižení)
⦁ dopravce vypisuje pouze kolonku „čas“ = čas předání postiženého na oddělení,
pak ústřižek odtrhne a uschová

Vnitřní část:
⦁ Osobní údaje o pacientovi
⦁ Kontakt na příbuzné
⦁ Popis místa nálezu
⦁ Opakovaný záznam aktuálních hodnot základních vitálních funkcí:
Př. čas – GCS – TK – P – sat.O2
⦁ Splněné ordinace
Př. 15.30 – Fentanyl 2 ml, dlaha PDK

V každém voze ZZS je jeden set HPZ, který obsahuje
⦁ 25 ks identifikačních karet
(každá má v okénku „Pac.č.“ předtištěnou značku kraje + specif. číselný kód,
na všech částech karty shodný)
⦁ tvrdou podložku
⦁ fix

Péče o pacienta před a během transportu

Tým IZS se snaží zajistit podmínky pro vyšetření a ošetření tak, aby v maximální míře eliminoval rušivé a stresující vlivy (novináři, přihlížející, mrtví…)

Sledování postiženého
⦁ stav vědomí
⦁ stav dýchání
⦁ stav krevního oběhu (puls, kapilární návrat – není nutné měřit TK)
⦁ orientační neurologické vyšetření (GCS, zornice)

Odběr anamnézy
⦁ je-li to možné

Provedení prioritních výkonů
⦁ zajištění žilní linky
⦁ zajištění DC pomocí pomůcek
⦁ analgézie
⦁ napojení postiženého na monitor

Dle potřeby přehodnocení triage
⦁ poznačit na identifikační kartu (TŘÍDĚNÍ – spodní řádek)

Postižený je připraven k transportu, jsou-li obnovené nebo stabilizované vitální funkce.

Předávání pacienta

Při výběru cíleného zdravotnického zařízení (traumacentrum, spinální jednotka…)
se vychází především z pracovní diagnózy postiženého, ale o přijetí na oddělení rozhoduje
i volný počet lůžek, vybavení jednotky, personální obsazení apod.

Postižení jsou v cílovém zdravotnickém zařízení předáváni na oddělení urgentního
či centrálního příjmu.