Arteriální hypertenze

Hodnota TK je dána: – výkonností myokardu
– náplní žilního řečiště
– periferní cévní rezistencí

Technika měření TK

Zlatý standard: použití rtuťového tonometru

Šířka manžety: 2/3 délky paže (tj. 11 cm u dospělého s obvodem paže 33 cm)

Tlak měříme
po 10 min klidu
3x po sobě (po 2-3 min) a řídíme se průměrem z 2. a 3. měření
(1. měření= nejvyšší TK)
na obou pažích – rozdíl by neměl přesáhnout 10 mmHg
(při koarktaci=zúžení aorty je rozdíl větší)
vsedě i vestoje – závažný je pokles ↑20 mmHg
(riziko ortostatické hypotenze, zejm u seniorů a diabetiků)

Chyby v měření TK:
neměří se až po 5-10ti minutách klidu
pacient není pohodlně usazen
měří se pouze jedenkrát, a to na jedné paži
manžeta nemá vhodnou velikost
manžeta se přefukuje nebo nedofukuje
TK se měří příliš rychle

Hypertenze v malém oběhu

Dochází ke vzniku plicního srdce (cor pulmonale) → přetížení a selhání P♡

Příčiny: – embolizace do plicnice
– bronchitis chronica
– plicní emfyzém

Klinický obraz:
dušnost, cyanóza
stenokardie
úzkost, strach ze smrti
pokles TK ve velkém oběhu, nitkovitý P
poruchy vědomí, psychické poruchy

Léčba: viz selhání srdce

Arteriální systémová hypertenze

je opakované zvýšení TK nad 140/90 mmHg (nejméně při dvou různých návštěvách).
Zpočátku nemusí způsobovat žádné potíže, často je náhodným nálezem.

Výskyt: asi 20-50% ve vyspělých zemích (neví se to přesně, protože TK nebolí)

Stratifikace hypertenze:

Kategorie Systolický TK (mmHg) Diastolický TK (mmHg)
Optimální TK ↓120 ↓80
Normální TK 120-129 80-84
Zvýšený TK 130–139 85–89
Hypertenze
1.stupeň – lehká 140–159 90–99
2.stupeň – středně těžká 160–179 100–109
3.stupeň – závažná 180–209 110–119
4.stupeň – velmi závažná ↑ 210 ↑ 120
Izolovaná systolická ↑140 ↓90

Od klasické hypertenze je nutné odlišit stresovou hypertenzi (tzv. hypertenzi
bílého pláště), kdy má normotenzní pacient ↑TK jen v ordinaci lékaře.

Klasifikace s ohledem na funkční a morfologické změny:

I. lehká hypertenze – bez orgánových změn

II. středně těžká hypertenze – orgánové změny, bez poškození funkce
Př. hypertrofie LK♡
proteinurie nebo ↑kreatininu v séru v důsledku benigní nefrosklerózy
angiopatie až angiosclerosis hypertonica

III. závažná hypertenze – orgánové změny + poškození funkce
Př. změny očního pozadí III. a IV. stupně (neuro/retinopatie)
srdeční insuficience
renální insuficience
poškození CNS (krvácení, encefalopatie, TIA)
Hypertenzní krize – těžká akutní forma s prudkým vzestupem TK,
hrozí nebezpečí akutního selhání ♡ či CMP

Dělení hypertenze:
Primární (esenciální) – 90-95%, není způsobena zjevnou a známou příčinou,
na vzniku se podílí genetika, ŽP, životospráva
Sekundární – 5-10%, bývá u mladých lidí, mívá náhlý začátek a odolává léčbě
renální – parenchymová (diab.nefropatie, glomerulonefritis)
– renovaskulární (ateroskleróza renálních tepen)
endokrinní (feochromocytom, Cushingův sy, ↑ŠŽ, ↑pŠŽ,
hyperaldosteronismus, akromegalie)
gestační (pre/eklampsie)
neurogenní (nitrolební hypertenze, sy spánkové apnoe)
farmakologická (NSA, kortikoidy, estrogeny, antacida,
imunosupresiva: cyklosporin)
mechanická (koarktace aorty, A-V píštěl)

Diagnostika:
anamnéza, fyzikální vyšetření
základní odběry, lipidy v séru, oGTT při glykémii 5,5-7 mmol/l (nalačno)
EKG
echokardiografie
UZ karotid + femorálních tepen
vyš. očního pozadí

Léčba:
režimová opatření (nekouřit, nepít alkohol, ↓hmotnost, pohyb, omezit sůl a tuky)
omezení léků zadržujících Na+ a vodu (kortikoidy, antiflogistika, HAK)
(kardioprotektivní dávka pro srdce: 0,7 l/d – ale co by na to řekly játra?)
antihypertenziva (začíná se monoterapií → v případě neúspěchu kombinace)
léky 1. volby:
ACEI – inhibitory enzymu, který konvertuje angiotensin I: u nem. se srdečním selháváním, DM, obezitou
KI: těhotenství, stenóza renální tepny
Ramipril, Tritace, Prestarium
ABRs – blokátory receptorů pro angiotensin
Losartan, Lozap
Beta-blokátory = sympatolytika
I: u nem. ↓70 let, ICHS
Bisoprolol, Trimepranol, Metoprolol, Betaloc
Ca++ blokátory dlouhodobě působící
I: u nem. s ischémií DK, nestabilní AP, DM, obezitou
Lusopres, Agen
Diuretika – kombinovat diuretikum thiazidové a K+ šetřící
I: u nem. ↑70 let,
HCHT+ Amilorid = Moduretic, Spirolakton
(NE Furosemid)
léky 2. volby (i.v. při akutních stavech, ev. pro kombinační léčbu):
přímé inhibitory reninu: Aliskiren
alfa-1 blokátory = sympatolytika: Ebrantil
alfa -2 mimetika: Metyldopa = Dopegyt, Rilmenidin, Catapresan
přímá vazodilatancia: Dihydralazin, Minipres, Nitroprusid sodný

Hypertenzní krize

je akutní stav spojený s náhlým zvýšením TK
a se známkami poškození funkce některých orgánů.

Dělení:
Urgentní hypertenzní krize (↑ 180/110 mmHg)
– zatím bez poškození cílových orgánů
– při chron.selh.♡, nestabilní AP, pooperační hypertenze
Emergentní hypertenzní krize (↑ 220/120 mmHg)
– s poškozením orgánů → hrozí selhání životně důležitých funkcí

Příčiny:
ledvinná onem.:
akutní selhání ledvin, stenóza a.renalis
neurologická onem.:
SAK, CMP, poranění mozku, nitrolební hypertenze (záněty, nádory)
endokrinní onem.:
feochromocytom, thyreotoxická krize
kardiovaskulární onem.:
AIM, disekce aorty
náhlé vysazení antihypertenziv (beta-blokátorů)
Př. v pátek dojdou nemocnému léky a v neděli skončí s hypertenzní krizí
požití léků a drog:
kokain, pervitin, psychostimulancia (LSD, extasy)
ventilační problémy:
hyperkapnie, asynchronie pacient-ventilátor
akutní stav v těhotenství :
preeklampsie, eklampsie, HELLP syndrom (= hemolýza, ↑JT, ↓tromb)
úzkost, strach, bolest

Projevy:
cerebrovaskulární: hypertenzní encefalopatie
(cefalgie, desorientace, poruchy vizu, křeče)
kardiovaskularní: ICHS, AIM, dušnost, plicní edém, selhání ♡
(stenokardie, dušnost… → snadno se léčí: Isoket + diuretika, za 2 h odmočí)
renální: akutní dysfunkce ledvin
(polyurie, oligurie až anurie, nárůst N- látek, v moči B, ery, válce)
oční: retinopatie
(změny arteriol, krvácení, exsudace, otok papily)

Dg:
fyzikální vyšetření – monitoring TK
EKG
rtg S+P
neurologické vyšetření (CMP)
základní laboratorní vyš.

Terapie:
pozvolné snižování TK parenterální cestou:
nitráty (lék první volby):
Isoket (Iso-Sorbid-Di-Nitrát)
Nitropohl, Perlinganit (nitroglycerin)
(NE nitroglycerin sublingválně → rychlý pokles TK)
ACE-inhibitor:
Enap (enalaprilát)
Beta-blokátory
Betaloc
Ca++ blokátory
Amloratio (amlodipin)
Diuretika
Furosemid
alfa-1 blokátory = sympatolytika
Ebrantil (urapidil) v ČR nahrazuje Nitroprusid sodný
alfa -2 mimetikum
Catapresan (klonidin) – působí centrálně i periferně
přímá vazodilatancia
Dihydralazin,

V terénu se podává ACE-inhibitor Captopril (rozkousat 25–50 mg).