Řízená hypotermie

je terapeutická metoda, kdy dochází k záměrnému podchlazení organismu.

Cíl: – zachování mozkových funkcí (↓ omezení postižení CNS)
u pacientů s rizikem hypoxického poškození mozku
→ zlepšení prognózy, ↓ mortality

Účinky hypotermie:
protektivní
↓ buněčného metabolismu → ↓spotřeby energie
optimalizace průtoku krve mozkem:
↓ cévní permeability → prevence hyperémie (otoku mozku)
prevence poškození hematoencefalické bariéry
↓ uvolňování neurotransmiterů, ↓ APT
neprotektivní:
imunosuprese → bronchopneumonie

Stupně hypotermie:
mírná: 35-34 °C
střední: 33,5-28 °C
hluboká: 27,5-17 °C při operacích

Indikace:
stavy po KPR spojené s přetrvávajícím bezvědomím
přednemocniční KPR
prodleva v zahájení KPR
protrahovaná KPR na oddělení
závažná kraniotraumata
operace srdce a mozku

KI:
absolutní
pacient při vědomí po krátce trvající náhlé zástavě oběhu (NZO)
refrakterní (léčbě odolávající) hypotenze a bradykardie
terminální stav základního onemocnění
nemocní s imunodeficitem
spontánní hypotermie pod 32 °c
NZO následkem úrazu, krvácení, intoxikace, CMP, status epilepticus
relativní
gravidita
těžká sepse
koagulopatie
plicní edém (x podávání chladných krystaloidů)
Princip hypotermie:
snížení teploty tělesného jádra pod 35°C
k dosažení cílové hodnoty (32-34 °C) dochází postupně (během 3-4 h, tj. o 0,5-1°C /h)
hypotermii udržet 12–24 hodin po KPR
po uplynutí 12-24 h postupně oteplovat → rychlé zahřátí vede k otoku mozku
nutná hluboká analgosedace

Metody k dosažení cílové hodnoty:
vnitřní chlazení
podávání chladných roztoků
do krevního oběhu
krystaloidy 4 °C
endovaskulární katétrové ochlazování (katétr zavedený do DDŽ,
→ v uzavřeném okruhu cirkuluje chladný roztok)
do žaludku
do močového měchýře
do nosních dutin (intranazální ochlazovací systém u kraniotraumat)
zevní chlazení
matracové termoregulační systémy (podložka pod nemocného)
termoregulační PADY nálepky
alternativa: vaky s ledem, chladicí gely → riziko vzniku omrzlin

Péče o pacienta:
Pacient je přivezen RZP
zaintubován
i.v. / i.o. vstup
zahájena řízená hypotermie
Intervence na JIP:
analgosedace
podpůrná terapie: katecholaminy, antikoagulancia, diuretika
kanylace CŽK → podávání chlazených roztoků přetlakem do tří vstupů
zevní chlazení → kontrola kožního krytu v místech kontaktu s chladícími vaky
kontinuální sledování teploty tělesného jádra (v jícnu, močovém měchýři)
kanylace artérie
zavedení PMK, ŽS
sledování glykémie po 2 h
žádoucí hodnoty FF:
TT 32-34 °C
MAP 65-100 mmHg
TF 60/min
DF 10/min
EtCO2 39-45 mmHg
SatO2 94-96% (98%)
VT 6-8ml/kg
vyrovnaná bilance tekutin

Plánované ukončení hypotermie:
hypotermii udržet 12–24 hodin po KPR
po uplynutí této doby organismus postupně oteplovat → aktivní chlazení nahradit
aktivním zahříváním (matracové termoregulační systémy)
teplotu zvyšovat o 0,1-0,2 °C /h do cílového hodnoty 36 °C
→ tuto teplotu udržovat po dobu 72 h od ukončení hypotermie

CAVE!
Rychlé zahřátí vede k hyperémii → otoku mozku.

Předčasné ukončení hypotermie:
dochází k němu dříve než za 12-24 h
I: – recidivující srdeční zástava
oběhová nestabilita (hypotenze) a arytmie nereagující na terapii
rozvoj krvácivých komplikací
rozvoj plicního edému

Komplikace:
snížení srdečního výdeje, hypotenze, bradykardie
arytmie (AV blokáda, rozšíření QRS komplexu)
poruchy vnitřního prostředí, převodnění → diuretika
koagulopatie
imunosuprese → VAP
vznik omrzlin