Imobilizační syndrom

Mobilita – schopnost volného neomezeného pohybu
Imobilita – neschopnost pohybovat se
Disabilita – porušená schopnost funkcí fyzických, psychických (senzorických, kognitivních,
volních) nebo sociálních
primární disabilita – porucha je dána konkrétním onemocněním
Př. paralýza svalů vyvolaná poškozením míchy
sekundární disabilita – porucha vzniká jako následek primární disability
Př. svalová slabost následkem pooperačního klidu na lůžku

Imobilizační syndrom (syndrom z inaktivity)
je soubor příznaků, které vznikají, jestliže je člověk dlouhodobě upoután na lůžko.
Jde o sekundární změny způsobené inaktivitou a vyskytují se na všech orgánových systémech. Komplikace mohou být horší než základní onemocnění.

Dělení IS:
akutní IS – vzniká v prvních 10 dnech imobility (rozvoj změn již za 36 h)
chronický IS – dostavuje se po 10 dnech imobility

Riziková skupina:
senioři a dlouhodobě nemocní

Změny na kardiovaskulárním systému

Již po 3 h upoutání na lůžko jsou patrné změny v žilním systému:

Insuficience žilních chlopní → vázne návrat krve k srdci → ↓systolický objem
na chlopních se usazují mikrotromby → TEN
utržení trombotického plátu např. při mobilizaci → embolie (do plicnice, mozku, srdečních cév)
↑ riziko u pacientů s aterosklerózou a varixy
Atrofie myokardu
↓ kontrakční síly → kardiální selhání
Tachykardie z důvodu nerovnováhy vegetativního NS (převaha sympatiku)
Ortostatická hypotenze – pokles TK při vertikalizaci o více než 20 mmHg →
synkopa (mžitky před očima, závratě, nauzea, ↑TF, krátkodobé bezvědomí)
Hypertenze v periferii → prostup vody mimo krevní řečiště → hydrostatický edém

Prevence:
aktivní a pasivní RHB, polohování
vysoké bandáže DKK krátkotažnými obinadly, elevace DKK, kontrola lýtek
miniheparinizace (Clexane, Fraxiparine, Fragmin) + kontrola koagulace
hydratace organismu

Kožní systém

Atrofie kůže
přesun tekutin do intersticia → postupné ↓kožního turgoru a pevnosti kůže
Tvorba dekubitů
trvalý tlak podložky → lokální ischemie tkání

Prevence:
hygienická péče o pokožku
polohování, masáže, antidekubitní pomůcky
správná výživa a dostatek tekutin

Změny na pohybovém systému

Změny na svalech:
ochabnutí svalů → svalová atrofie → ↓svalové síly o 20-30 % za týden
(následný návrat svalové síly trvá dvakrát déle, než vzniká)
zkracování šlach a svalů → kontraktury (jsou nevratné, nelze je již rozcvičit)
Změny na kloubech:
↓ kloubní pohyblivosti → riziko ankylózy (tj. ztuhlost kloubů)
úbytek kloubní tekutiny (kloub nehýbe a kloubní tekutina se tedy netvoří)´
Změny na kostech:
osteoporóza z inaktivity (kost není dostatečně zatěžována → demineralizace, odbourávání kostních lamel a ztráta Ca+, řídnutí kostí) → patologické zlomeniny

Prevence:
správné a časté polohování
antigravitační techniky (zvedání končetin nad podložku, zapojujeme působení gravitace)
aktivní i pasivní RHB (pro zachování rozsahu pohybu kloubů)
včasná mobilizace
masáže
dostatek tekutin a bílkovin
podávání vitamínu D

Respirační systém
Atelektáza:
tlak břišních orgánů na bránici → vysunutí bránice kaudálně → utlačení plic
omezené pohyby hrudníku → ↓ventilace (o 25-50 %), ↓ VC plic (o 10%),
absence prohloubených fyziologických vdechů, povrchové dýchání
↓ množství a kvality surfaktantu
Hypostatická pneumonie:
zhuštění sekretu → obtížné vykašlávání → stagnace sputa v DC
zhoršení prokrvení plic → respirační selhání

Prevence:
dechová RHB (hluboké vdechy, polohování, nácvik vykašlávání)
polohová drenáž (Trendelenburgova poloha)
podpora expektorace (hydratace, hluboké vdechy, vibrační masáže)
vibrační masáže – provádí se ve výdechu
(dřívější poklepové masáže vedly v místě úderu ke kolapsům alveolů)
toaleta DC (odsávání, nebulizace)
dostatek tekutin

Metabolický systém a GIT

Změny na GIT:
pokles motility GIT a ↓vylučování trávicích šťáv → zácpa → paralytický ileus
nepřirozená poloha při defekaci + nedostatek soukromí → skybala → perforace střev
inkontinence následkem ochabnutí svěračů
Metabolismus:
menší požadavky na přísun energie → zpomalení bazálního metabolismu
narušení rovnováhy mezi syntézou bílkovin (anabolismus) a jejich odbouráváním (katabolismus) – převládá katobolismus
Poruchy výživy:
↓ chuť k jídlu → anorexie, malnutrice, kachexie
nedostatek bílkovin (hypoproteinémie) → ↓onkotického tlaku → přesun tekutin
do intersticia → vznik otoků
↓ přísun bílkovin začne organismus získávat ze svalů → převaha katabolických procesů → vznik negativní dusíkové bilance (rozkládající se svaly vylučují dusík)

Prevence:
vyvážená, energeticky vydatná strava s obsahem bílkovin a vlákniny
dostatek tekutin
dostatek vitamínů a minerálů (vit. C pomáhá obnovovat zásoby bílkovin)
podávání výživových doplňků
aktivita pro zvýšení chuti k jídlu a zrychlení motility střev
péče o vyprazdňování (zajistit intimitu a správnou polohu při vyprazdňování)

Močový systém
.
Množství moči
v první fázi imobility je ↑ diuréza a ↑ natriurémie (vylučování sodíku)
později diuréza klesá
Infekce močových cest
↓ svalového tonusu a nepřirozená poloha → retence moči a ↑rezidua v m.m.
vlivem gravitace dochází ke stagnaci moči v močových cestách,
ev. i k refluxu – zpětnému toku moči směrem k pánvičce ledvinné
riziko se ↑ při zavedeném PMK (ascendentní infekce)
Alkalizace moči
z kostí se odbourává ↑množství Ca+ a fosforečnanů → vysrážení solí → vznik ledvinných kamenů
Inkontinence
následkem ochabnutí hladké svaloviny

Prevence:
polohování → ↑ pohyb moči v močových cestách, ↑stahů hladkého svalstva
dostatek tekutin (až 2 litry denně)
správná poloha a soukromí při močení
omezit cévkování
péče o PMK (hygiena, klemování max 6 h, správné umístění sběrného sáčku)

Nervový systém

Změny následkem absence smyslových a pohybových podnětů:
nedostatečná orientace osobou, v prostoru a času
ospalost, spánková inverze
neklid, zmatenost, dráždivost
apatie, ↓motivace, neschopnost koncentrace a rozhodování
deprese

Prevence:
zajištění sociálních kontaktů
aktivizace a nácvik sebepéče
psychická podpora
bazální stimulace

Základní potřeby nemocného:
Pohodlí (odpočinek, spánek, stav bez bolesti)
Výživa
Vyprazdňování
Péče o pokožku
Bezpečí (znalost prostředí, lokomotorika)
Aktivita (pohybový režim, soběstačnost, senzorická aktivace)
Psychosociální jistoty (rodina, zaměstnání, bydlení, zájmy)