Infekce spojené se zdravotní péčí

Legislativa

 • Zákon č 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
  (obsahuje pokyny, co dělat, pokud se objeví infekce)
 • Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (dříve zákon 20/1996 o zdraví lidu)
 • Vyhláška č. 306/2012 Sb. (dříve Vyhláška č. 195/2005 Sb.)
  o předcházení infekčních chorob a hygienických požadavcích na provoz zdrav.zařízení
  (o nemocničních nákazách, odběrech biologického materiálu, sterilizaci a dezinfekci)

·       Vyhláška č. 537/2006 Sb.

očkování proti infekčním nemocem

·       Vyhláška č. 473/2008 Sb.

systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

            o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

 

 • Věstník MZ ČR 2012, částka 5
  Metodický návod o hygieně rukou při poskytování zdravotnické péče

 

Hygienicko-epidemiologický řád

je povinnou součástí provozního řádu každého zdravotnického pracoviště
Musí být komplexní: zahrnovat péči o zdraví pacienta, personálu i návštěv.

Na vypracování provozních řádů se podílí nemocniční infekcionista – mikrobiolog,který také kontroluje dodržování stanovených režimových opatření.

    H-E řád obsahuje:

 • program prevence vzniku a šíření NN
 • program prevence profesionálních infekcí
 • program kontroly infekcí (způsob hlášení a evidence nákaz)

   H-E řád přesně vymezuje:

 • požadavky na provádění dezinfekce a sterilizace
 • požadavky na provádění sanitárního úklidu na jednotlivých odděleních
 • požadavky na manipulaci s ústavním prádlem
 • požadavky na zacházení s biologickým materiálem
 • požadavky na manipulaci se zdravotnickým odpadem
 • požadavky na manipulaci se stravou a nádobím
 • požadavky na dopravu jídla, pacientů, odpadu, sterilního materiálu…

            Zdravotnická zařízení spolupracují s orgány ochrany veřejného zdraví (HES)
            v souladu s platnou legislativou.

   Povinnosti osob provozujících zdravotnická zařízení:

(dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, § 15-16)

 • činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření NN
 • kontrolovat dodržování zásad hygienicko-epidemiologického režimu
 • při výskytu NN nebo při podezření na její výskyt provést nutná opatření
 • k odhalení zdroje nákazy a působu jejího šíření
 • k zamezení dalšího šíření NN
 • k léčbě nakažených a z nákazy podezřelých osob
 • evidovat každou NN a na vyžádání poskytnout o ní údaje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví
 • neprodleně hlásit
 • hromadný výskyt NN
 • NN, která vedla k těžkému poškození zdraví nebo k úmrtí.

 

Zásady mikrobiální terapie

   Národní antibiotický program (NAP) byl ustanoven na základě usnesení vlády ČR v roce 2009.
    Jeho cílem je zajištění dlouhodobě dostupné, účinné, bezpečné a nákladově efektivní           antibiotické léčby pacientů s infekčními chorobami.
           

Prostředky k zajištění cíle:

 • podpora správné praxe v používání ATB
 • omezení nadužívání ATB
 • účinná prevence a kontrola infekcí
 • vzdělávání odborné i laické veřejnosti

   Antibiotická střediska vznikla v 60. letech 20. stol a dnes jsou výkonnou strukturou NAP na lokální úrovni.

 Úkoly antibiotických středisek:

 • sledování vývoje rezistence bakterií k antimikrobiálním preparátům
 • omezování nárůstu a šíření ATB rezistence
 • poskytování mikrobiologických konzilií → cílená antibioterapie
 • spolupráce s lékárnou při výběru ATB pro dané zdravotnické zařízení
 • hodnocení spotřeby ATB v příslušných zdravotnických zařízeních, případně provedení regulačních opatření
 • pravidelné mikrobiologické monitorování vybraných pacientů

 

Infekce spojená se zdravotní péčí

(dříve nozokomiální = nemocniční nákaza = NN)

            je nákaza endogenního či exogenního původu, která vznikla v příčinné souvislosti
            s pobytem osob ve zdravotnickém zařízení (ústavní i ambulantní části)
            v příslušné inkubační době.

      Mezi NN patří také:

 • nákaza, která se projeví po propuštění nemocného do domácí péče
 • nákaza, která se projeví po přeložení do jiného zdravotnického zařízení

      Mezi NN nepatří:

 • nákaza, se kterou byl pacient do nemocnice přijat
 • nákaza, která se v nemocnici manifestuje (tzv. zavlečená infekce)
 • profesionální nákaza zdravotníků

   Původ NN:

 • endogenní – původce pochází z vlastní mikroflóry pacienta → dostane se z místa
  běžného výskytu do jiného místa
                         Př.       přemnožení Clostridií ve střevě po léčbě ATB
 • exogenní – původce je zanesen do organismu z vnějšího prostředí → tyto infekce
  jsou většinou preventabilní

   Dělení NN:

 • nespecifické – odrážejí aktuální epidemiologickou situaci ve spádové oblasti                                
 • Př.       chřipky vyskytující se i ve školách, školkách…
 • specifické vznikají jako důsledek diagnosticko-léčebných výkonů;
  jejich výskyt ovlivňuje úroveň asepse, sterilizace a dezinfekce

   Zákeřnost NN:

spočívá ve vyšší rezistenci (až multirezistenci) bakteriálních kmenů
na dezinfekční a antimikrobiální (ATB, chemoterapeutika) preparáty,
které vznikly dlouhodobou kolonizací a cirkulací ve zdrav.zařízeních   

   Důsledky NN:

 • poškození pacienta
 • socioekonomický dopad: ↑doba hospitalizace (asi o 4 dny)
                                            ↑náklady spojené s léčbou
                                            ↑pracovní neschopnost pacienta

   Sledování NN:

V Evropě (ani v ČR) nejsou stanovena jednoznačná diagnostická kritéria pro NN,
proto neexistuje ani jednotný systém sledování NN.
Veškerá problematika leží v kompetenci jednotlivých nemocnic, krajů.

Epidemiologie infekčních onemocnění

 

   Zdroje NN:

 • pacient (jeho vlastní mikroflóra nebo jiný pacient)
 • zdravotnický personál
 • návštěvník (nejméně závažný zdroj – návštěvnost lze regulovat)

  Proces šíření NN:

 1. existence zdroje původce nákazy
 2. uskutečnění přenosu původce nákazy (nutná prevence!)
 3. přítomnost vnímavého jedince

   Nejčastější původci NN:

 • bakterie
 • Escherichia coli (nejčastější nozokomiální bakterie)
 • Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca
 • Pseudomonas aeruginosa (velmi rezistentní, vyskytuje se při ETI)
 • Stafylococcus koaguláza negativní, MRSA
 • Enterococcus, Enterobacter
 • Clostridium difficile
 • Helicobacter pylori
 • Mycobacterium species
 • Proteus
 • Salmonella
 • Serratia marcescens
 • viry
 • mikrohouby, kvasinky
 • prvoci
 • parazité

     Přenos původce NN:

 • Přímý přenos – proběhne za současné přítomnosti zdroje nákazy i vnímavého jedince

                       Př.       kontakt (polibek, dotek, sexuální styk)
                                   kapénková infekce (kýchání, smrkání, kašlání, plivání, mluvení)
                                   alimentární cesta (při přípravě stravy)

 • Nepřímý přenos – proběhne v nepřítomnosti zdroje nákazy
  Př.       kontaminované předměty (obvazový materiál, nástroje, prádlo..), kontaminované jehly a stříkačky (hepatitida B, AIDS), kontaminované biologické produkty a léky (plazma, masti), kontaminované potraviny

 Nejčastější NN:

 • infekce urogenitálního traktu – 30%
  z toho 60-90% PMK → blokace samoočistného mechanismu,
              pevné ulpívání bakteriálního biofilmu na katétrech → nutno vyměnit,           nepomohou ani proplachy ATB
 • infekce respiračního traktu – 10-20%
  výskyt u 1% hospitalizovaných (zejm. ARO), nejvyšší úmrtnost: až 25%,
              vznikají exogenně jako primární infekce
              nebo endogenně metastatickým přesunem infekce z GIT         
 • ranné infekce
  na chirurgii až 38% pacientů (2/3 incize, 1/3 hlubší tkáně)
 • infekce krevního řečiště
  katétrové sepse
 • infekce gastrointestinální

Infekce přenositelné parenterální cestou (HIV, hepatitida B,C) věšinou nejsou NN. 

   Rizikové faktory vzniku NN:

 • typ infekčního agens:
 • ↑schopnost přežití, ↑virulence, ↑ATB rezistence
 • zdravotní kondice hostitele:
 • ↑věk, ↓porodní váha – nedonošenost
 • podvýživa, imunosuprese
 • maligní procesy (leukémie)
 • narušení integrity kůže: trauma, dekubity, popáleniny
 • dlouhodobá imobilita, stáza moče, snížená ventilace
 • radio/chemoterapie
 • prostředí:
 • délka hospitalizace (je přímo úměrná riziku vzniku NN)
 • intenzivní péče (ARO, JIP) – výskyt NN je zde 5–10x vyšší z důvodu:
 • invazivních vstupů → narušení přirozené bariéry
 • operačních výkonů
 • dg zákrokům, při nichž je porušovaná integrita kůže
 • podávání ATB

   Na vzniku NN se podílí:

 • nízká kvalita ošetřovatelské péče
 • nedostatečná nebo nesprávně prováděná dezinfekce ploch a pomůcek
 • nedodržování zásad asepse
 • nesprávná manipulace se sterilním materiálem
 • nedostatečné mytí a dezinfekce rukou personálu
 • ne správná manipulace s prádlem, použitými nástroji, biologickým materiálem…
 • nesprávná manipulace se stravou
 • nedodržování zásad bariérové péče

   Prevence NN:

 • dezinfekce, střídání dekontaminačních prostředků
 • MÁ smysl výběr

vhodného prostředku (baktericidní, virucidní, fungicidní, sporicidní…)

a jeho správné používání (koncentrace + expozice, čerstvý 8-12 h…) 

 • NEMÁ smysl navyšování koncentrace či prodlužování doby expozice
 • sterilizace, zachovávání aseptických postupů
 • používání pomůcek na jedno použití
 • správné používání jednorázových latexových rukavic
  Př.       neinfikovat se při stahování rukavic
 • častá dezinfekce rukou
 • správná manipulace s prádlem, nádobím, použitými nástroji, biolog.materiálem…
 • ochrana vody a potravin
 • izolace zdroje – bariérová péče
 • vhodné uspořádání ošetřovatelské jednotky

Protože léčbu NN hradí pojišťovna, nemocnice nejsou k prevenci NN motivovány,

Profesionální infekce

          je onemocnění, jehož původce je přenositelný na člověka
            a které vznikne u zdravotníka při výkonu svého povolání.

     Nejčastější profesionální infekce:

 • svrab
 • akutní průjmové infekce
 • respirační virové infekce
 • kožní infekce

   Nejzávažnější profesionální infekce:

 • hepatitida A
 • hepatitida B – riziko přenosu perkutánním poraněním 3-10% *)
 • hepatitida C – riziko přenosu perkutánním poraněním 3% *)
 • AIDS (- iziko přenosu perkutánním poraněním 0,3% *)
 • tuberkulóza

*) Výše rizika je závislá na množství krve a virové nálože od pacienta.