Invazivní vstupy

jsou takové, při kterých dochází k pronikání cizorodého materiálu do organismu.

Miniinvazivní vstupy
hrozí porušení kožní nebo slizniční integrity, neboť dochází ke kontaktu cizorodého materiálu s tělními tekutinami či plyny
Př. zavedení NGS, PMK
Invazivní vstupy
dochází k pronikání cizorodého materiálu do organismu
a přitom je nutně porušena kožní nebo slizniční integrita
Př. vstupy do krevního oběhu, stomie

Invazivní přístupy jsou nepřirozené a organismus zatěžující.
Přínos pro pacienta musí převažovat nad rizikem!

Příklady invazivních vstupů:
Do krevního oběhu:
PŽK
CŽK
arteriální kanyla
intraoseální kanyla

Do hrudníku a dýchacích cest:
ETK
TSK
hrudní drén

Do (blízkosti) CNS:
ICP čidlo → zevní komorová drenáž
spinální katétr
epidurální katétr

Do močových cest:
PMK
epicystostomický katétr
nefrostomický katétr

Do GIT:
gastro/duodeno/jejunostomický katétr

Do dalších tělních dutin:
drény (gumový, rukavicový, mulový)

Zajištění vstupu do krevního oběhu

Indikace:
diagnostické účely:
odběry krve pro laboratorní vyšetření
aplikace kontrastní látky
invazivní měření hemodynamiky

léčebné účely:
aplikace léků
aplikace tekutin a parenterální výživy
transfúzní terapie
eliminační metody
zavedení interní stimulace myokardu
aspirace vzduchu ze srdce

Možnosti přístupu:
přímé přístupy
do periferního venózního řečiště
do centrálního venózního řečiště
nepřímé přístupy
intraoseální přístup
endotracheální přístup
sublingvální přístup
rektální přístup

Druhy pomůcek k přímým vstupům do KO:
jehly
odběrové (venepunkční)
intraoseální
perforační
Huberovy (pravoúhlé, k punkci portů)
křidélkové (ke krátkodobému zajištění periferního přístupu na HK,
k odběru krve z hlavičky novorozenců a kojenců)
kanyly:
arteriální kanyla
nitrožilní periferní kanyla (krátká, zůstává v periferním žilním řečišti)

katétry:
nitrožilní periferní katétr (60–90 cm, zasahuje do centrálního žilního řečiště)
centrální žilní katétry
S-GK
intervenční katétry
portové katétry
dialyzační katétry
katétr pro endovaskulární hypotermii
Obecné zásady
asepse
dezinfekce místa (1 min zasychá nealkoholová, 30 s alkoholová dezinfekce)
→ během zasychání dezinfekce si natáhnout rukavice
při manipulaci s infúzní soustavou pracovat na sterilní roušce,
dezinfikovat všechny porty, rozpojování soustavy omezit na minimum
používat antibakteriální filtry

výměna sterilního krytí (označit datem a hodinou)
transparentní film – za 3-5 dnů
netkaný textil – za 2-3 dny
mulové čtverce – za 24 h
ihned po uvolnění, zvlhnutí či znečištění obvazu

výměna kanyly dle pokynů výrobce
PŽK – za 3 dny
AK – za 3 dny
CŽK – za 7-21 dnech

výměna infuzní linky
při rozpojování – za 24 h
při používání bakteriálního filtru – za 2-4 dny

včasná dekanylace
kanyla, která není indikována, je kontraindikována!

sledovat okolí invazivního vstupu
Př. zarudnutí, zduření, hematom, macerace, extravazace, alergie na náplast

kontrola funkčnosti
oboustranná průchodnost („tam i zpět“)
komplikace: přisátí na cévu, zalomení, mechanický uzávěr

prevence vzduchové embolie
používání air-stop ventilů (bez Combi-zátek)

prevence mechanických uzávěrů
antikoagulační zátky
heparinová zátka = 0,2 ml heparinu + 5 ml F 1/1
TauroLock
Acidum citricum
Acidum ascorbicum

zápis do dokumentace
časové údaje
místo zavedení
velikost kanyly/katétru
druh krytí
podpis a razítko sestry

Komplikace:
infekce
vzduchová embolie
trombóza
alergická reakce na použitý materiál
mechanický uzávěr
přisátí kanyly na cévu → zakašlat (vibrace), změna polohy
zalomení
krevní trombus
sraženina inkompatibilních léčiv
dislokace jehly/kanyly/katétru → extravazace
vlastní poranění (použitou) jehlou

Péče o infúzní systém

Infúzní systém umožňuje kontinuální a intermitentní aplikaci tekutin a léčiv.

Systém uzavřené linky není třeba v průběhu aplikace rozpojovat., odvzdušňovat
či proplachovat

Cíl:
↓ rizika kontaminace infekčními agens a vzniku katétrových sepsí
↓ rizika chemické kontaminace a kontaminace částicemi
↓ rizika nasátí vzduchu do krevního systému (vzduchové embolie)
↓ rizika okluze katétru při návratu krve do katétru

Komponenty infúzní linky:
žilní vstup
PŽK, CŽK, port s Huberovou jehlou, i.o. jehla …
infúzní antibakteriální filtry
zachycují mikroby, částice, toxiny, vzduch
nesmí se použít k aplikaci transfúzí, tukových emulzí, suspenzí
nenahrazují sterilizaci ani asepsi
umístit co nejblíže ke katétru
při okluzi výměna, jinak dle pokynů výrobce (2-4 dny)
bezjehlové air-stop ventily
dezinfekce otřením → doba expozice → aplikace léků
nejsou vhodné pro transfúzní terapii
výměna: – po uplynutí doby použitelnosti/ max. počtu aplikací
– při nežádoucí kontaminaci (např. krevní sraženina apod.)
spojovací a perfusorové hadičky
infuzní sety
trojcestné kohouty
infúzní rampy
infúzní vaky a kolapsoidní lahve (minimalizace kontaminace vzduchem)
LD(perfusor) se stříkačkou
systémy invazivního měření tlaků (CVP…)
Combi zátky
nenasazují se na bezjehlové ventily

Okamžitá výměna komponent
po podání krevních derivátů
krevní reziduum v systému uzavřené infuzní linky
vniknutí vzduchových bublin
nežádoucí reakce (vysrážení) inkompatibilních roztoků
po nežádoucí reakci na podávané roztoky (alergická reakce, septická reakce, toxická reakce)

Do dokumentace záznam o výměně komponent.