Kardiochirurgie

Mechanické srdeční podpory (MSP)

jsou používány ke krátkodobé a dlouhodobé srdeční podpoře
u nemocných s akutním nebo chronickým srdečním selháním,
u nichž selhala konzervativní (farmakologická) léčba.

Cíl MSP: obnovení dostatečného srdečního výdeje

Dělení MPS:
pasivní
IABK, IABC (intraaortální balónková kontrapulsace)

aktivní
ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation)
– krevní pumpa (MTO) + oxygenátor (nahrazuje funkci plic i srdce)
veno-venózní nebo veno-arteriální konfigurace
nepulzativní krevní průtok
nutnost plné antikoagulace
horší možnost RHB
problémy při odpojování (plicní zkrat)

VAD (Ventricular Assist Devices) – komorová podpora
LVAD – levostranná podpora
RVAD – pravostranná podpora
BiVAD – biventrikulární podpora (PK i LK)
Thoratec
parakorporální, pneumatický, pulsatilní systém
LVAD, RVAD, BiVAD
zapojení i déle než 28 dnů
hospitalizace
Levitronix
extrakorporální, nepulsatilní systém
LVAD, RVAD, BiVAD
zapojení max. 28 dnů
hospitalizace
Heart Mate / Jarvik / TandemHeart
implantabilní, nepulsabilní systém
k dlouhodobé LVAD – až několik let
(ovladač systému je napájen dvěma bateriemi na 10-14 h)
možnost domácí léčby (čekání na transplantaci)
antikoagulace (cílové INR 2-2,5)

TAH (Total Artificial Heart) – umělé srdce

Indikace MSP:
Vysoce rizikový intervenční výkon
PCI (perkutánní koronární intervence)
RFA (radiofrekvenční ablace)
TAVI (transkatetrová implantace aortální chlopně)
Kardiogenní šok
most k zotavení
most k rozhodnutí
Terminální fáze onemocnění srdce
most k transplantaci srdce
most k zařazení na čekací listinu (při kachexii)
permanentní léčba (při kontraindikaci TxS)

KI:
kontraindikace TxS
aktivní infekce, sepse
nemožnost antikoagulační/antiagregační léčby, intolerance heparinu
malignita v předchozích 5 letech, malignita se špatnou prognózou (metastázy)
nespolupráce, špatné psychosociální zázemí
závažné multiorgánové selhání
UPV ↑7 dnů
mechanická chlopenní náhrada, aneurysma aorty
onemocnění periferních (mozkových) cév

Operace na srdci

CABG (Coronary Artery Bypass Grafting) – aortokoronární bypass
TGA (Transposition of Great Arteries) – transpozice velkých artérií
Náhrada chlopní bioprotézou (při stenózách a nedomykavosti chlopní)
DSS – defekt síňového septa
DKS – defekt komorového septa
Operace dle Bentalla (při disekci aorty) – náhrada aortální chlopně a ascendentní aorty
Endartaktomie – odstranění ateromového plátu současně s intimou a částí medie tepny

Ortotopická transplantace srdce (OTS, TxS, OHTx)

Zařazení do programu:
NYHA III-IV (↑ 2 měsíce)
ejekční frakce ↓ 25%
CI ↓ 2 l/min/m2
sTK ↓90 mmHg
PCWP ↑ 20mmHg
pependentní aplikace inotropik
počínající (!!) selhávání orgánů (játra, ledviny, plíce)
těžká plicní hypertenze
selhávání PK srdeční
tělesný povrch ↑1,2 m2

Kritéria kandidáta:
věk ↓65 let
dobrá spolupráce, compliance k léčbě
dobré psychosociální zázemí
bez závažných komorbidit se špatnou prognózou
bez rozvoje MOF a významné dysfunkce PK