Katetrizace močového měchýře muže

Druhy katetrizace:
permanentní
intermitentní

Indikace:
Poruchy vyprazdňování:
obstrukční mikční potíže
akutní retence moči ( pooperační stav)
chronická retence moči (tumor, míšní léze, deformity)
iritační mikční potíže
inkontinence
Vyšetření pacienta:
odběr sterilní moče
zjištění objemu rezidua v m.m.
Příprava na zákrok
vyprázdnění m.m. před operací, vyšetřením, porodem
Monitorace nemocného:
sledování hodinové diurézy u pacientů v kritickém stavu
Výplach m.m. = instilace terapeutického roztoku

KI: – perforace uretry (nebo podezření na perforaci uretry)
např. při poranění pánve
KO: – hematurie, krvácení z uretry
– perineální hematom
– p.r. nefixovaná prostata
dg: urografie
řešení: epicystostomie

Relativní KI:
– striktura uretry
– nespolupracující pacient

Pomůcky:
Nesterilní pomůcky:
stolek, dezinfekce na povrchy
2 roušky, 2 podávkové kleště
sterilní pomůcky v původním obalu (viz sterilní stolek)
ne/sterilní rukavice
roztok k dezinfekci periuretrální sliznice
Př. Octenisept
2 emitní misky (na moč, na odpad)
čtverce buničiny
podložka pod nemocného
fyziologický roztok (při permanentní katetrizaci)
sběrný močový sáček (při permanentní katetrizaci)
označená sterilní zkumavka

Sterilní stolek s pomůckami:
sterilní pinzeta
sterilní tampony
hydrosolubilní lubrikant
Př. Instillagel/Aqua Touch Jelly (6 nebo 11 ml,
obsahuje anestetikum 2% lidokain, 3 druhy antiseptik, lubrikant a vodu)
močový katétr:
jednorázový Tiemanův
permanentní Folleyův – Ch 16-18
lavážovací s irigačním portem – Ch 20-24
injekční stříkačka dle velikosti balónku (při permanentní katetrizaci)
sterilní nádobka s F 1/1

CAVE!
Před přípravou sterilního stolku provést hygienické mytí a dezinfekci rukou.

Příprava nemocného:
seznámení s výkonem (smysl výkonu, poloha, doba, bolestivost…)
dát pacientovi prostor na otázky
podložka pod nemocného, vhodná poloha (na zádech, DKK volně položené)
zajištění soukromí
hygiena genitálu

Postup: Po celou dobu pacienta sledovat a udržovat s ním kontakt.

Oblečení rukavic
nesterilní rukavice při používání pinzety
sterilní rukavice při zavádění katétru bez pinzety

Stažení předkožky
jednou rukou stáhnout předkožku a držet penis po celou dobu výkonu
druhá ruka musí zůstat volná pro aseptické provedení výkonu

Kontrola funkčnosti balónku

Příprava ústí močové trubice
k dezinfekci použít alespoň tři tampóny (držíme je pinzetou)
dezinfikovat směrem od středu ústí uretry k okrajům
použité tampóny odložit do emitní misky spolu s použitou pinzetou
0,5 ml gelu vypustit na sterilní tampón → zbytek sterilního obsahu instalovat na periuretrální ústí
několik minut počkat, než začne anestetikum působit
(mezitím udržovat kontakt s pacientem)

Zavedení cévky do močového měchýře
penis držet kolmo k ose těla, mírně ho táhnout směrem vzhůru
(je třeba překonat dvě překážky: curvatura praepubica et subpubica)
cévku zavést dostatečně hluboko – až po okraj
(mužská uretra měří 20-33 cm)
veškerou moč vypustit do emitní misky/sběrného sáčku
(pokud moč neodtéká, zatlačit na symfýzu)
při odběru na vyšetření odebereme střední proud moči

Permanentní katetrizace
cévku můžeme předem napojit na sběrný sáček
po zavedení katétru a objevení se moči (ne dřív – hrozí perforace uretry!)
naplnit balónek fyziologickým roztokem
provést zkoušku těsnosti jemným tahem za močovou cévku

Ukončení výkonu
očistit genitálie a upravit lůžko
zajistit úklid pomůcek
provést záznam do dokumentace
změřit množství a moči, vzorek odeslat do laboratoře

Komplikace:

časné – během výkonu:
parafimóza (předkožka je zúžená – lze ji sice přetáhnout přes žalud,
ale nelze ji vrátit zpět → akutní stav)
anomálie močové trubice → nemožnost zavedení katétru
odpor po zavedení cévky:
do 16 cm hluboko = striktura močové trubice
16-20 cm hluboko = hypertrofie prostaty
traumatické poškození močové trubice

Při výskytu komplikací ihned volat urologa (použití dilatačního katétru, kalibrační cévky apod.)

pozdní – po ukončení výkonu:
urosepse (není totéž co kolonizace ← ta je vždycky)
vytažení močové cévky
nelze odsát náplň balónku → urolog aplikuje leptační roztok

Péče o pacienta s permanentním močovým katétrem:
kontrola množství a vzhledu moči (oligurie, hematurie…)
zajištění dostatečného příjmu tekutin
sledování bilance tekutin
péče o hygienu urogenitální oblasti, včetně cévky a odvodné hadičky
prevence infekce močových cest
kontrola funkčnosti permanentního katétru
výměna katétru a sběrného sáčku dle standardu oddělení
Pokyny ke zkoušce:
na začátku výkonu poučit pacienta, neustále s pacientem komunikovat
v nedominantní ruce držet penis → dominantní ruka zůstává sterilní,
u PMK nezapomenout zkontrolovat funkčnost katétru před jeho zavedením
dezinfekce aspoň třemi tampóny pomocí pinzety, která se odloží
použité věci odhazovat do emitních misek
použití Instillagelu: první část je nesterilní (do tampónu),
po instilaci počkat několik minut, než začne anestetikum působit
je možnost požádat o asistenci druhou osobu (zkoušejícího)
je možnost použít dvě pinzety – jednu na dezinfekci,
druhou na zavádění katétru (pokud nám na rukavice kápne gel,
tak se nám pak katétr neklouže a lépe se zavádí)
při permanentní katetrizaci je možnost sáček napojit předem
nebo až po zacévkování (obě možnosti jsou možné)
výběr modelu: raději průsvitný (lépe se tam cévka zasouvá)
výběr cévky: Tiemana (!) – nenechat se zmást nabízenými Nélatony
velikost cévky: Ch 12 (bílá), Ch 14 (zelená), Ch 16 (oranžová)
→ do modelu větší nepůjde