Katétrová sepse

Patří mezi nozokomiální nákazy, většinou je exogenního původu.
Vzniká u nemocných s invazivním cévním vstupem.

Riziko infekce stoupá:
PŽK → 3. den kanylace
AK → 4. den kanylace
S-GK → 4. den kanylace
CŽK v.subclavia → za 7 dní
v. jugularis → za 5 dní
v. femoralis → za 2-3 dny

u CŽK s ATB nebo Ag impregnací se hranice posouvá o dalších 7 dní

Nejčastější původci:
Staphylococcus aureus
Candida species
Pseudomonas aeruginosa
Corynebacterium
Enterobakterie
Zákeřnost NN spočívá ve vyšší rezistenci (až multirezistenci) bakteriálních kmenů
na dezinfekční a antimikrobiální preparáty, které vznikly dlouhodobou kolonizací
a cirkulací ve zdrav.zařízeních.

Přenos infekce:
perkutánní cestou
hematogenní cestou
kontaminovaný katétr
kontaminovaný infuzní roztok

Projevy:
místní známky zánětu v místě vpichu (zarudnutí, otok, sekrece, bolestivost)
náhlá horečka doprovázená zimnicí a třesavkou
schvácenost, nauzeou, zvracením
ve vážných případech obraz multiorgánového selhání (šokový stav)

Intervence:
odběr na hemokulturu (aerobní, anaerobní – 2-3x, po 6 h)
stěr z místa vpichu (na bakteriologické vyšetření)
odstranění katétru (hrot na bakteriologické vyšetření)
zavedení nového katétru + výměna všech komponent celé infúzní linky,
ev. i výměna PMK a jiných invazivních vstupů
aplikace ATB (nejprve necílených)
Paracetamol proti horečce
kontrola zánětlivých ukazatelů (leukocyty, CRP, prokalcitonin)
Prevence:
zásady asepse
bariérová ošetřovatelská péče
používání ochranných jednorázových pomůcek
zásady antisepse
používání antibakteriálních filtrů
rozpojení infúzní linky na sterilní roušce (např. při výměně komponent)
dezinfekce volných vstupů
dodržování doby expozice dezinfekčních roztoků (asi 30 s – do zaschnutí)
dodržování expirace jednotlivých komponent infúzní linky
péče o místo vpichu
každodenní kontrola vstupu kanyly
převazy s použitím transparentního krytí po 48–72 hodinách,
při znečistění, prosaku nebo uvolnění obvazu okamžitě
péče o infúzní linku
výměna celého systému po 72 hodinách
(při imunosupresi a popáleninách po 24 h)
okamžitá výměna komponent při znečistění spojovacích systémů
(krví, zákalem, sraženinou)
manipulace s krví
omezení krevních odběrů z kanyly
neodebírat krev z lumen, kam kape PEV → glukóza je živnou půdou pro baktérie
po aplikaci TP výměna znečištěných hadiček a konektorů

Místní komplikace i celkové varovné příznaky ihned ohlásit lékaři.