Krevní oběh

Oběhové systémy:

 • Velký (systémový) oběh:      LK → PS
 • Malý (plicní) oběh:      PK → LS
 • Koronární nutritivní oběh

Dělení z hlediska hemodynamiky:

 • Vysokotlaký oběh:
 • za klidového stavu je zde jen 15 % krve
 • LK → aorta → artérie → arterioly
 • Nízkotlaký oběh:
 • 4-5 x nižší tlak
 • kapiláry → žíly → PS → plicní oběh  → LS

 TK závisí na  srdečním výdeji

                        periferním odporu

                        objemu cirkulující krve a její viskozitě

MV závisí na   srdeční frekvenci

                             kontraktilitě myokardu

                             předtížení (preload = síla, která napíná myokard před stahem)

                             afterload (dotížení = odpor, proti němuž je krev vypuzována)

Funkce krevního oběhu:

 • transportní  (O2, CO2, živiny, metabolity, hormony, enzymy, léky, buňky,

                       teplota…)

 • regulační  (udržování stálého vnitřního prostředí)

Srdce

 • krevní pumpa uložená v medistinu
 • čtyři dutiny oddělené přepážkou (septum atrioventricularis)
 • srdeční stěna: endokard, myokard, vazivový epikard a perikard
 • vlastnosti myokardu:
   • dráždivost
   • stažlivost
   • automacie

Řízení srdeční činnosti:

 • prodloužená mícha + hypothalamus → kardioregulační centrum
 • sympatikus / parasympatikus
 • ovlivněna také emocemi a hormony (adrenalin, tyroxin)

Fáze srdeční revoluce:

 1.  Izovolumická kontrakce komor (1. část systoly komor)
 • kontrakce → ↑tlaku v komorách → uzavření AV chlopní (systolická ozva)

      → kontrakce pokračuje, myokard stále pevněji „objímá krev“

           (stejné množství krve za vyššího tlaku)              

 1. Ejekční fáze (2. část systoly komor)
 • tlak v komorách překonal tlak v tepnách → otevření SL chlopní
 • objem krve v komoře se sníží ze 130 ml na 60 ml (= reziduální objem)
 • tlak v tepnách překonal tlak v komorách → uzavření SL chlopní
 1. Izovolumická relaxace komor (1. část diastoly komor)
 • tlak v komorách klesá, aniž by komory měnily svůj objem
 • tlak v síních překonal tlak v komorách → otevření AV chlopní (diast.ozva)  
 1. Plnící fáze (2. část diastoly komor)
 • rychlé plnění komor (nahromaděná krev ze síní)
 • pomalé plnění komor (krev teče do komor přes otevřené AV chlopně
        přímo ze žil)

Koronární nutritivní oběh

     Tepny

            Těsně nad aortální chlopní odstupují dvě tepny, které obkružují celé srdce:

 • coronalis dextra → vede krev do PS
 • coronalis sinistra
 • levá sestupná větev → vede krev k oběma komorám
 • ramus circumflexus → otáčí se dozadu a zásobuje LK a LS.

Obě tepny se plní při diastole (při systole je tlak příliš ↑).
Při systole se průtok koronárním řečištěm rovná nule.

Průtok krve: 5-10% MV♡

Jedná se o terminální arterie, to znamená, že netvoří žádné spojky s ostatními tepnami. Při ucpání tepny daný okrsek přestane dostávat živiny i kyslík a tkáň odumře.

      Žíly

            – jsou zrcadlovým obrazem koronárních tepen.

            Jdou paralelně s tepnami a vyprazdňují se do PS.

Převodní systém srdeční

            tvoří buňky, které mají schopnost autonomně vytvářet vzruchy
            a rozvádět je po celém srdci.

Převodní soustava:

                        = mikroskopické nervové dráhy – modifikovaný myokard

 • sinoatriální uzel (SA)
 • pod epikardem v pravé síni u ústí HDŽ
 • primární pace-maker (udavatel rytmu)
 • síňové meziuzlové dráhy
 • Bachmanova dráha (z pravé do levé síně)
 • Weckenbachův svazek
 • Jamesův svazek
 • Thorelův svazek
 • šíří vzruch z SA na pracovní myokard síní
 • atrioventikulární uzel (AV)
 • pod epikardem nad trikuspidální chlopní
 • v AV uzlu dochází k žádoucímuAV převodu (síňokomorového převodu)

      → nejdříve je třeba, aby se dokončila kontrakce síní,
           a teprve pak se může zahájit kontrakce komor

 • Hisův svazek
 • prostupuje skrze vazivový skelet do síňokomorového septa
 • AV junkce = spojení AV uzlu s Hisovým svazkem

                      (spojení síně s komorami)

 • Tawarova raménka (TWR)
 • pravé
 • levé: přední a zadní fascikulus
 • Purkyňova vlákna
 • rozvádí vzruchy po celém komorovém myokardu

Vlastnosti PSS:

–    automacie (samočinnost)

 • autonomie (nezávislost → srdce je schopné tepat i mimo tělo)
 • rytmicita (pravidelnost)

Reakce myokardu na podněty mimosrdeční:

 • sympatikus 
 • cestou nervi cardiaci(noradrenalin, α-adrenergní receptory) → ↑P
 • parasympatikus
  • cestou rami cardiaci nervi vagi(acetylcholin, muskarin.receptory) → ↓P
 • tělesná teplota

Anatomie a fyziologie cévního systému

Tepny (arterie)  

 • vedou krev od srdce
 • jsou pevné a pružné (obsahují množství elastických vláken i hladké svaloviny)      

        → smršťováním a ochabováním mohou regulovat TK

 • krev zde proudí pod velkým tlakem (nejvyšší tlak je v aortě)

Žíly (vény)

 • vedou krev k srdci
 • krev proudí pomalu (1/4 rychlosti tepenného proudu) a pod nízkým až nulovým tlakem
 • žilní návrat je zajišťován:
 • žilními chlopněmi
 • podtlakem v dutině hrudní
 • sací sílou srdeční systoly
 • kontrakcemi kosterního svalstva → urychlení toku krve k srdci

     Stěna tepen a žil:

            intima (vnitřní vrstva)

 • výstelka z plochých endotelových buněk  

            media (střední vrstva)

 • hladká svalovina → pružnost, změna průsvitu cév, regulace TK

            adventicie (vnější obal)

 • vazivový, s elastickými vlákny → ↑ pružnost cévní stěny

Kapiláry:  

 • stěnu tvoří jediná vrstva plochých endotelových buněk  
 • jsou snadno propustné → látková výměna, difúze tekutin a plynů

Mízní cévy:

 • mízní kapiláry začínají volně ve tkáních
 • sbíhají se do dvou hlavních mízních kmenů:
      • ductus thoracicus
      • ductus lymphaticus dexter
 • do průběhu mízních cév jsou vřazeny uzliny, které slouží jako filtr lymfy

Funkční typologie cév:

 • pružníkové (tepny) → rychlý převod krve do periferie
 • rezistenční (arterioly, venuly) → zpomalení toku krve
 • prekapilární sfinkterové arterioly → regulace TK, distribuce krve
 • kapiláry → tkáňová perfúze, látková výměna
 • A-V zkraty → rychlý průtok krve orgánem (obejití kapilár) → např. v kůži
 • kapacitní cévy (žíly)