Legislativa v praxi

Zákony související se vzděláním nelékařských ZP

Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Vyhláška č. 423/2004 Sb. o kreditním systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu ZP

Vyhláška č. 189/2009 Sb. o zkouškách nelékařských zdravotnických pracovníků (atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu bez odborného dohledu apod.)

Vyhláška  č. 55/2011 Sb. o činnostech ZP a jiných odborných pracovníků (dříve č. 424/2004)

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání

Kompetence sester

Dle Vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech ZP a jiných odborných pracovníků
(dříve vyhláška č. 424/2004 Sb.):

 • 1 -Předmět úpravy
 • 2 -Vymezení pojmů
 • Ošetřovatelská péče(základní, specializovaná, vysoce specializovaná) – soubor odborných činností zaměřených na udržení, podporu a navrácení zdraví a uspokojování bio-psycho-sociálních potřeb člověka
 • Ošetřovatelský proces – zhodnocení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů, plánování a realizace ošetřovatelské péče, vyhodnocování účinnosti ošetřovatelské péče a zaznamenávání do zdravotnické dokumentace,
 • Standard –  písemně zpracovaný postup při poskytování zdravotní péče
 • Indikace – pověření k výkonu činnosti na základě pokynu, ordinace nebo lékařského předpisu
 • 3 -Činnosti zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí
 • Bez odborného dohledu (bez indikace/ dle indikace)
 • Pod odborným dohledem
 • 4 -Všeobecná sestra 
 • Bez odborného dohledu a bez indikace může
 • vyhodnocovat potřeby pacientů (např. rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),
 • vést zdravotnickou dokumentaci
 • sledovat fyziologické funkce pacientů
 • pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,
 • zajišťovat herní aktivity dětí,
 • provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou
  a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky)
 • provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích
 • ošetřovat chronické rány a stomie, centrální a periferní žilní vstupy,
 • provádět polohování, vertikalizaci, dechová cvičení a metody bazální
 • provádět nácvik sebeobsluhy
 • edukovat pacienty a připravovat pro ně informační materiály,
 • orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
 • zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
 • provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých, zajišťovat péči
  o tělo zemřelého
 • manipulovat s léčivými přípravky, včetně návykových látek
 • Pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí může vykonávat činnosti při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče.
 • Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může
 • podávat léčivé přípravky (s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí
  u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak)
 • zavádět a udržovat kyslíkovou terapii
 • odebírat biologický materiál
 • provádět ošetření akutních a operačních ran
 • provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o PMK
 • provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly
 • zavádět NGS pacientům při vědomí starším 10 let a aplikovat výživu sondou
 • provádět výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let
 • Pod odborným dohledem lékaře může
 • aplikovat nitrožilně krevní deriváty
 • ošetřovat pacienta v průběhu hematoterapie a ukončovat ji.
 • 54 – Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí
 • Bez odborného dohledu a bez indikace může
 • edukovat pacienty a připravovat pro ně informační materiály
 • vyhodnocovat stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací
 • koordinovat práci členů ošetřovatelského týmu v oblasti své specializace
 • hodnotit kvalitu poskytované ošetřovatelské péče
 • provádět ošetřovatelský výzkum
 • připravovat standardy specializovaných postupů
 • vést specializační vzdělávání v oboru své specializace
 • Na základě indikace lékaře může
 • provádět přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy,
  doprovázet je na vyšetření, asistovat během výkonů a po výkonu,
 • edukovat pacienty ve specializovaných diagnostických a léčebných postupech.
 • 55 – Sestra pro intenzivní péči
 • Vykonává činnosti podle § 54 u pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo toto selhání hrozí.
 • Vykonává činnosti podle § 17 v rámci přednemocniční neodkladné péče, včetně letecké záchranné služby (např. asistence u porodu, péče o novorozence, zajištění intraoseálního vstupu…)
 • Dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může
 • analyzovat údaje o zdravotním stavu pacienta, hodnotit FF a EKG, závažnost stavu
 • zahajovat a provádět KPR se zajištěním dýchacích cest, včetně defibrilace srdce
  po provedení záznamu EKG
 • pečovat o dýchací cesty pacienta při UPV
 • provádět tracheobronchiální laváže u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami,
 • zajišťovat stálou připravenost pracoviště, včetně funkčnosti přístrojové techniky
 • Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může
 • provádět měření FF pacienta specializovanými postupy, včetně nevazivních metod
 • provádět katetrizaci močového měchýře mužů
 • zavádět gastrickou a duodenální sondu pacientovi v bezvědomí
 • provádět výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami
 • vykonávat činnosti u pacienta léčeného očišťovacími metodami krve
 • vykonávat činnosti v souvislosti s dlouhodobou UPV i v domácí péči
 • vykonávat činnosti spojené s léčbou bolesti
 • vykonávat činnosti spojené s celkovou a místní anestézií,
 • provádět punkci artérií k jednorázovému odběru krve
 • provádět kanylaci k invazivní monitoraci krevního tlaku s výjimkou a. femoralis
 • Pod odborným dohledem lékaře může
 • aplikovat transfuzní přípravkya přetlakové objemové náhrady
 • provádět extubaci tracheální kanyly
 • provádět externí kardiostimulaci

Adaptační proces
(Dle Metodického pokynu Věstníku MZ ČR – částka 6,  o realizaci a ukončení adaptačního procesu pro nelékařské ZP)

Definice AP:

Adaptační proces je proces začlenění nově nastupujícího nelékařského ZP do nového   pracovního prostředí. Je počátkem formování pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a    sounáležitosti k zaměstnavateli. Má usnadnit

 • orientaci a zapracování se v novém pracovním prostředí
 • pochopit styl a organizaci práce.
 • vytvořit vztahy ke spolupracovníkům, podřízeným i nadřízeným

Cíl AP:

 • prověřit, zhodnotit, doplnit a prohloubit schopnosti, znalosti a dovednosti nastupujícího ZP (např. obsluha přístrojové techniky, vedení zdrav. dokumentace…)
 • naučit nastupujícího ZP uplatňovat jeho teoretických vědomostí a dovednosti v praxi
 • najít nejvhodnější uplatnění ZP

AP absolvují:

 • ZP, který nastupuje po získání odborné způsobilosti dle zákona 96/2004 Sb.
 • ZP, který přerušil výkon povolání na dobu delší než 2 roky
 • ZP, který přechází na jiné pracoviště s výrazně odlišným stylem a náplní práce

Povinnosti nastupujícího ZP: 

 • seznámit se s platnými legislativními předpisy, zásadami BOZP,směrnicemi a pracovními postupy daného pracoviště,
 • zavázat se povinností mlčenlivosti
 • podepsat dohodu o hmotné odpovědnosti

Dokumentace AP obsahuje:

 • identifikační údaje zdravotnického zařízení a organizačního úseku
 • osobní data všech účastníků adaptačního procesu
 • seznámení s vnitřními předpisy zdravotnického zařízení
 • výčet odborných znalostí a dovedností, které musí v průběhu AP
  nový ZP zvládnout
 • hodnotící kritéria
 • závěrečné hodnocení AP (znalosti, vztah k práci, odbornost, zručnost, spolehlivost, vyrovnanost, organizační schopnosti, empatie, pozorovací schopnosti…)
 • doporučení pro další rozvoj a vzdělávání ZP

Fáze AP:

 • vstupní pohovor a vědomostní test
 • seznámení s provozem pracoviště (trvá asi 14 dnů)
 • orientace na pracovišti
 • znalost důležitých telefonních čísel
 • náplň práce, pracovní harmonogramy
 • praktická část (trvá asi 6 měsíců)
 • zpracování odborného tématu z oblasti oboru intenzivní péče
 • výstupní test odborných znalostí z oboru intenzivní péče
 • závěrečné zhodnocení
 • vztah k práci
 • jednání s pacienty
 • odbornost
 • výkonnost
 • manualní zručnost
 • dorozumívací a komunikativní schopnosti
 • pozorovací schopnost
 • spolehlivost
 • vyrovnanost
 • interpersonální citlivost
 • organizační schopnosti

Celková délka AP je 3-12 měsíců po nástupu.

Platové zařazení pracovníků ve zdravotnictví

Zákony související s platovým ohodnocením

Zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost

Zákon č. 262/2006 Sb.  – zákoník práce  § 124 – 137

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Platové ohodnocení sester

Plat – u organizací spravovaných nebo dotovaných státem (státní školství, zdravotnictví)

Platový tarif

 • stanovuje se v 16-ti platových třídách a v každé z nich v platových stupních

Platová třída

 • dle druhu práce sjednané v pracovní smlouvě (požadovaná náročnost prací)
 • souvisí i se vzděláním (ale to je druhořadé – pracovník s VŠ vzděláním může mít pracovní smlouvu na pozici 1. platové třídy, tj, základního vzdělání)

Platový stupeň

 • dle započitatelné praxe (včetně doby péče o dítě nebo doby civilní služby) 

Příplatky sester

Dle zákoníku práce § 124 – 137:

 • Za noční práci (22 – 6 h) – 20% průměrného hodinového výdělku
 • Za práci v sobotu a neděli – 25 % průměrného hodinového výdělku
 • Za práci přesčas – 25, ev. 50% průměrného hodinového výdělku
 • Za práci ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách – 400-1400 Kč měsíčně
 • Zvláštní příplatek (riziko ohrožení života a zdraví apod.)
 • Osobní příplatek (dlouhodobé pracovní výsledky)
 • Odměna (splnění mimořádného pracovního výkonu)

Platové třídy sester:

 1. platová třída (SŠ s maturitou)

            – provádění dílčích výkonů základní ošetřovatelské péče pod odborným dohledem

 1. platová třída (SŠ s maturitou)

            – poskytování základní ošetřovatelské péče bez odborného dohledu

            – poskytování specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem

            – vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů pod odborným dohledem,

 1. úkonů, které jsou náročné z hlediska zvýšeného rizika pro pacienta
  nebo z hlediska technologické náročnosti provedení.
 2. platová třída (VOŠ nebo VŠ – bakalář)

            – poskytování komplexní základní nebo specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti od 3 let věku

            – provádění základní zdravotní výchovy pacientů i laické veřejnosti

            – poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče pod odborným dohledem.

 1. platová třída (VŠ – bakalář nebo magistr)

            – poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče bez odborného dohledu včetně péče o děti do 3 let věku.

            – vykonávání zvlášť náročných specializovaných postupů bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (Př. operační sály)

            – provádění zdravotní výchovy pacientů všech věkových kategorií, včetně připravování informačních materiálů.

            – koordinování činností nelékařských ZP a celoživotního vzdělávání ZP

 1. platová třída (VŠ – bakalář nebo magistr)

            – samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných úkonů
                        (Př. péče o rizikového novorozence)

            – samostatné provádění a vyhodnocení diagnostických vysoce specifických vyšetření

                         (Př. holterovské, ultrazvukové nebo urodynamické vyšetření)

            – stanovování koncepce ošetřovatelské péče, realizace projektů podpory zdraví apod.

            – práce ve výzkumu