Nitrobřišní tlak

Intraabdominální tlak (IAP) je tlak v dutině břišní (0-5 mmHg).

 • Norma: 0 – 5 mmHg

                  0 – 7 cm H2O

 Dané rozmezí je odpovídá tlaku, při kterém je zajištěno
 optimální prokrvení splanchu i fyziologická činnost orgánů DB.

Fyziologicky se IAP neustále mění (v souvislosti s dýcháním, pohybem…).

Zvýšení IAP:                    

 • fyziologicky: – při nádechu

                                               – při kašli

                                               – při porodu

                                               – při vyprazdňování

                                               – při změně polohy (elevace o 45° = ↑ IAP o 9 mmHg)

 • patofyziologicky: – při bolesti

                                – při ↑ náplni DB (tekutého x pevného obsahu)

                                – při ↑permeabilitě kapilár (otoky, sepse)

                                – při ↓ poddajnosti břišní stěny (křeče, defense musculaire)

 • iatrogenně: – při UPV

                        – při laparoskopii

                        – při peritoneální dialýze

                        – při intenzivní tekutinové resuscitaci

         Následky zvýšeného IAP:

 • posun bránice kraniálně → ↑ nitrohrudního tlaku

            → ↓ VC plic → hyperkapnie → respirační acidóza

            → ↓ CO  → ↓ splanchnická a ledvinná perfúze  → ↓GF → oligurie

            → ↓žilní návrat → ↑ ICP → ↓mozkové perfúze

Měření IAP

Význam měření IAP:

Hodnota IAP nás informuje o stavu průtoku krve splanchnickou oblastí.

Indikace:

 • Septické stavy:
  • pankreatitis
  • peritonitis
  • ileus
  • ischemie/nekróza mezenteria
 • Komprese orgánů dutiny břišní:
  • ascites
  • peritoneální dialýza
  • hemoperitoneum, pneumoperitoneum
  • velké tumory dutiny břišní
  • omfalokéla (VVV – defekt břišní stěny s výhřezem orgánů dutiny břišní)
 • Chirurgické příčiny:
  • operace břišních orgánů
  • operace aneuryzmatu břišní aorty
 • Traumatologické příčiny:
  • popáleniny
  • polytrauma
  • rozsáhlé otevřené břišní poranění

 KI intravezikáního měření:

 • poranění moč.měchýře
 • fraktury pánve
 • hematom v oblasti pánve

KI absolutní:  

 • křečové stavy (↑tonus břišní stěny, generalizované křeče,

                                              derebrační rigidita, opistotonus)

 • neklidný, nespolupracující pacient

Způsoby měření IAP:

 • Přímou metodou
 • intraabdominálně (na oper.sále při laparoskopiích)
 • Nepřímou metodou
 • intravezikálně (nejčastější)
 • intragastricky (při nemožnosti měřit IAP intravezikálně)
 • rektálně (zatím experimentálně)
 • vaginálně (zatím experimentálně)

Měření IAP přes močový měchýř

 • nejrozšířenější způsob měření IAP
 • dodržovat zásady asepse

Způsoby měření:

 • permanentní
  • pomocí tlakového převodníku a monitoru
  • hodnota v mm Hg
  • méně přesné
 • intermitentní
  • pomocí vodního sloupce
  • hodnota v cm H2O
  • přesnější, méně nákladné a mobilnější

Pomůcky:

 • systém k měření IAP (ke kontinuálnímu měření)
 • pomůcky jako k měření CVP (k intermitentnímu měření
 • F1/1, stříkačka
 • dezinfekce, rukavice, emitní miska

Příprava pacienta:

 • ve vodorovné poloze na zádech, nutná svalová relaxace
 • ústí PMK podložit sterilní rouškou

 Postup:

 1. Příprava měřicího systému
  • odstranění vzduchových bublin
  • kalibrace – umístění nulového bodu do výše symfýzy

                       (tj. střední axilární čára)

 1. Propojení měřicího systému s PMK
  • dezinfekce ústí PMK
  • připojení setu
  • zaklemování výstupu odvádějícího moč
 2. Instilace roztoku do močového měchýře
  • 20 ml při použití tlakového převodníku a monitoru
  • 50 ml při použití graduovaného setu
  • u dětí pod 20 kg: 1ml/kg + 2 ml

                       Fügner:  Statisticky se hodnota intravezikálního tlaku

                       nejvíce blíží tlaku nitrobřišnímu při náplni měchýře 50 ml.“ 

 1. Odečtení hodnoty IAP
  • vyčkat 30-60s (chladný roztok vyvolává svalové kontrakce)
  • IAP odečíst na konci výdechu
 2. Ukončení výkonu
  • uvolnění klemovací svorky
  • upravení polohy nemocného
  • úklid pomůcek
 3. Při bilancování výdeje moči odečíst množství aplikovaného FR.

Chyby při měření IAP:

 • nesprávná poloha nemocného
 • nesprávná kalibrace
 • přítomnost vzduchových bublin v systému
 • příliš nízká teplota / nesprávné množství F 1/1
 • odečet v nádechu
 • neprůchodnost měřicího systému

Komplikace:

 • zavlečení infekce do močového systému

            (asepse, vždy důkladně zvážit častost měření IAP)

 • poranění močové trubice při neopatrném zavádění PMK

Hodnoty IAP

 • norma IAP                               0 – 5   mmHg
 • u pacientů na UPV                    do 10  mm Hg
 • po operaci dutiny břišní            do 15  mm Hg

 Nitrobřišní hypertenze (IAH):

 1. stupeň  12–15  mm Hg
 2. stupeň 16–20  mmHg  → snížení průtoku splanchem

            III. stupeň       21–25  mmHg → orgánovému selhávání

 1. stupeň nad 25   mmHg

Následky IAH:

 • ↑ riziko plicní embolie
 • ↑ objem mrtvého prostoru
 • ↑ plicního zkratu
 • ↑ střevní propustnost
 • ↑ riziko krvácení do GIT
 • ↑ riziko vzniku kýly v jizvě
 • ↑ riziko vzniku raných komplikací
 • obtížný weaning

Břišní perfúzní tlak (APP)

APP = MAP – IAP    

Kritická hodnota APP pod 60 mmHg