Předoperační příprava

Cíl:
 • provedení chirurgického zákroku tak, aby co nejméně narušil funkce organismu

                        a aby se organismus po zákroku co nejrychleji zotavil

→ aby došlo co nejrychleji k úpravě funkcí narušených

 • vlastním onemocněním
 • operací
 • anestézií

ASA (American Society of Anesthesiologist)

      Jde o klasifikaci anesteziologického rizika.

      Stanovení klasifikace ASA určuje operační riziko a rozsah předoperační přípravy

      dle věstníku MZ 1997 č.8 a doporučeného postupu České společnosti ARIM z roku 2009.

   Rozsah vyšetření se řídí:

 • zdravotním stavem pasienta
 • rozsahem, závažností a časovou naléhavostí operačního výkonu
 • typem plánované anestézie

   Stupně ASA:

 • ASA I.
 • zdravý pacient, bez medikace a systémové poruchy
 • vyšetření provádí praktický lékař pro dospělé/děti a dorost,

platnost 1 měsíc

 • ASA II.
 • lehké až střední systémové onemocnění

Př.  lehká hypertenze, DM, astma, obezita, HAK, ↑70 let

 • ASA III.
 • těžké systémové onemocnění

Př.  morbidní obezita (130 kg), selhávání srdce, dekompenzovaný DM

 • ASA IV.
 • život ohrožující systémové onemocnění

Př.  peritonitis, ileus,  úraz diabetika krátce po AIM

 • ASA V.
 • operace z vitální indikace (pacient by bez operace nepřežil)

Př.  septické amputace, eklampsie, kraniotraumata

 • ASA VI.
 • kadaver → odnímání orgánů za účelem transplantace

   urgentní výkony:     za stupeň ASA se připojí písmeno E (= Emergency)

                                              → u těchto pacientů se riziko zvyšuje 1,2 x

Neodkladné operační výkony

 • kritické stavy – většinou ASA V. E
 • máme před sebou neznámého člověka (neznáme jméno, věk, alergie, medikaci…)
 • většinou není lačný → Crush intubace
 • chybí jakákoliv předoperační příprava
  (není čas na rehydrataci, úpravu anémie, kompenzaci DM…)
 • není k dispozici aktuální laboratoř (odběry a výsledky až během operace)
 • ↓ dostupnost personálu

Předoperační příprava u plánovaných výkonů

    Klinické a laboratorní vyšetření

 • u ASA I. vyšetření provádí praktický lékař pro dospělé/děti a dorost,

     platnost u dospělého 1 měsíc, u dětí 14 dní

 • u ASA II. -V. vyšetření provádí internista a specialista,
                  platnost 14 dní u stabilních onemocnění
 • u ASA III. – IV musí být vyšetření aktuální

vyšetření:

 • anamnéza
 • fyzikální vyšetření (TK, poslech plic…)
 • rtg S+P (platnost 12 měsíců), EKG
 • biochemické vyšetření séra, moč+sed
 • hematologicko-koagulační vyšetření včetně krevní skupiny

Speciální vyšetření:

 • diabetologické
 • kardiologické
 • hematologické
 • endokrinologické
 • gastroenterologické …

Změna medikace:

 • ponechávají se:
 • ß-blokátory (např. Betaloc)
 • ACE inhibitory (např. Prestarium)
 • H2-blokátory (např. Ranisan)
 • vysazují se:
 • diuretika
 • Warfarin
 • salicyláty
 • nesteroidní antiflogistika (např. Brufen – pro riziko krvácení)
 • kortikosteroidy
 • antidepresiva (pro riziko arytmií, hypertenze)

Specifika komplikujících onemocnění:

 • Kardiovaskulární příprava

       Důvod:    perioperačně dochází ke ↑ rizika arytmií a srdečního selhání

 Faktory vzniku:

 • hypovolemie, krevní ztráty → hypotenze → infúzní terapie
 • operační poloha → poruchy ventilace
 • imobilita → trombembolické příhody
 • kardiodepresivní účinek anestetik

       Vyšetření kardiovaskulárního systému:

 • TK (při ↑160/100 mmHg → KI plánované operace)
 • EKG (↑ 40let)
 • rtg S+P
 • echokardiografie, UZ karotid, TTE
 • ergometrie
 • Holter
 • koronarografie

                   Kardiostimulátor (KS):

 • kontrola pacienta a přístroje na specializovaném pracovišti
 • při operaci se smí používat pouze bipolární elektrokoagulace

      (unipolární elektrokoagulace by mohla vyřadit účinek KS)

 • při defibrilaci přiložit defibrilační elektrodu mimo místa s KS
       (níže, než je zvykem)

       Implantabilní defibrilátor:

 • kontrola pacienta a přístroje na specializovaném pracovišti,
  které dle potřeby zajistí vypnutí a zapnutí přístroje
 • Hematologická příprava

     Strategie hrazení krevních ztrát:

 • objednání TP a krevních derivátů
 • autotransfúze (EBR)
 • erytropoetin (Recormon s.c.)
 • izovolemická hemodiluce

(odebrání určitého množství krve těsně před operací + podání náhradních roztoků → při operaci jde o ztrátu anemické krve

→ po operaci autotransfúze odebrané krve)

 • rekuparace krve (plná krev)
 1. peroperační (např. při ruptuře aorty)
 2. postoperační (sběr krve z Redonových drénů)

CAVE!

Nesmí jít o krev infikovanou – např. při břišních operacích.

 • hypotermie (pomocná technika)

Prevence komplikací:

 • anémie → úprava KO
 • koagulopatie → plazma, krevní deriváty, Dicynone, Kanavit

Prevence TEN:

 • úprava antikoagulační terapie: vysazení Warfarinu 5-7 dní před operací
       → převedení na nízkomolekulární heparin
 • preventivní podání nízkomolekulárního heparinu 12 h před operací

Zvýšené riziko TEN:

 • imobilita
 • obezita, kouření, vyšší věk
 • DM
 • chlopenní vady
 • fibrilace síní
 • poruchy krevní srážlivosti
 • trombóze nebo embolii
 • operace s velkou krevní ztrátou
 • Pneumologická příprava
 • plicní komplikace jsou tím častější, čím blíž se operuje k bránici

(hrudní operace, operace slinivky…)

        Příčiny plicních komplikací:

 • pooperační imobilita a bolest → hypoventilace → retence hlenu

                                      → vznik atelektáz a zánětů

 • po operaci plic dochází ke tvorbě fluidotoraxu
 • ↑ riziko komplikací:
  • akutní respirační onemocnění (rýma, kašel)
   → KI plánovaného operace
 • respirační nemoci (astma, CHOPN, dušnost…)
 • obezita, kouření, vyšší věk
 • spánková apnoe → ↑ citlivost na sedativa a opiáty

               → ↑ riziko dechového útlumu

        Vyšetření dýchacího systému:

 • rtg S+P (↑ 60 let, u kuřáků ↑40 let)
 • spirometrie (k plánované resekci plic, při CHOPN…)
 • bronchoskopie
 • krevní plyny, ABR
 • bakteriální a cytologické vyšetření sputa

        Medikamentózní příprava:

 • bronchodilatační a expektorační příprava
 • antibiotická profylaxe
 • Endokrinologická příprava u DM
 • diabetiky zařadit do operačního programu přednostně
            (časný návrat k dietnímu režimu)
 • kompenzace onemocnění (glykémie pod 10 mmol/l)
 • změna PAD na krátkodobý inzulín
 • v den operace ráno G 10% + HMR

Anesteziologické konzilium

 • v ambulanci nebo u lůžka nemocného
 • anesteziologický dotazník
 • stanovení rizik a obtížnosti anestézie (Malampati)
 • ordinace a doporučení (premedikace, úprava chronické medikace)

Psychická příprava

 • strach z procitnutí během anestézie, vyzrazení tajemství, …
 • seznámit nemocného s tím, co ho čeká (eliminace strachu z neznámého)
 • získat nemocného ke spolupráci
 • anxiolytická léčba (premedikace)

Formální (forenzní) příprava

 • anesteziologický dotazník
 • poučení pacienta o možnostech a alternativách (operace i anestézie)
 • souhlas s výkonem

Tělesná příprava

 • vyprázdnění GIT
 • příprava operačního pole (holení – bez traumatizace kůže, očista pupku)
 • oholení vousů (se souhlasem pacienta) → lepší těsnost masky
 • doba lačnění
 • dospělí:      pevná strava 6-8 h

                   čiré tekutiny 2 h (malé množství sipping)

 • novorozenci : mléko 4 h

čiré tekutiny 2 h

 • kojenci a batolata:           pevná strava 6 h

čiré tekutiny 2 h

CAVE!

Lačnění neznamená jistotu, že nedojde k regurgitaci.

                                   Př.   těhotná žena, ileus, šokové stavy                      

 • nekouřit, ne žvýkačky
 • odstranění zubních (mini)protéz, šperků, naslouchadel, brýlí, očních čoček…

(prevence infekce i popálenin – elektrokauter reaguje s kovem)

 • zavedení NGS (PMK a CŽK se zavádí až na sále – ať se pacient nestresuje)
 • bandáže DKK
 • zajištění kvalitní žilní linky
 • svlečení oděvu, ochranná čepice
 • zajištění pacienta proti pádu

Rehabilitační příprava

 • nácvik dýchání, odkašlávání
 • nácvik posazování
 • nácvik používání kompenzačních pomůcek (hrazdy…)

Nutriční a imunologická příprava

 • dostatek bílkovin je předpokladem hojení ran
 • pacient by měl podstupovat operaci bez malnutrice (ev. s jejím zmírněním)
 • minimalizace předoperačního hladovění
 • imunonutriční přípravky – aspoň pět dní před velkou operací u všech nemocných

(prevence proteinového katabolismu)

Medikamentózní příprava

Premedikace – prevence komplikací spojených s operací:

 • sedace → snížení tělesné a duševní aktivity → snížení úvodní dávky
                   anestetika (hypnotika)→  ↓ jeho NŽÚ

Př.   benzodiazepiny:  Lexaurin, Diazepam, Midazolam=Dormicum

 • oslabení parasympatiku → tlumení salivace a bronchiální sekrece

Př.    Atropin  (při použití ketaminu)

 • ovlivnění pH žaludeční šťávy → prevence vzniku stresového vředu

Př.   Famosan, Controloc, Nolpaza

 • ovlivnění motility GIT → prevence aspirace

Př.    Degan, Ondansetron, Ranitidin

 • tlumení bolesti

Př.    Dolsin, Fentanil, Sufenta, Paralen supp.

                čas podání premedikace:

p.o.      60 min před zákrokem (lze zapít douškem vody)

i.m.      30-45 min před zákrokem

i.v.       5-10 min před zákrokem (přímo na operačním sále) 

                            nejčastější chyby:

 • všem nemocným se podá p.o. premedikace v 6 h ráno

(jeden jde na sál v 7 h, další v 11 h…)

 • benzodiazepin se podá těsně před odjezdem na sál
  → pacient nejde po CA vzbudit, protože začíná 

                                                    nastupovat účinek diazepamu

Prevence zánětu: 

 • ATB, chemoterapeutika

Prevence komplikací chronických chorob:

 • diabetici → G10% + HMR
 • alergici → antihistamunikum: Dithiaden
 • astmatici → inhalační bronchodilatantium: Berotec
 • hypertonici → beta-blokátor
 • gravidní → antiemetikum
 • úprava vnitřního prostředí → KCl, NaCl, MgSO4

Př. stížnost chirurga: „Kvůli jednomu iontu mi odložili výkon.“

Příprava pomůcek a přístrojů

 • kontrola funkčnosti anesteziologického přístroje

(dle potřeby doplnění anestetik, výměna absorbéru CO2…)

→ lékař poté provede test těsnosti

 • kontrola odsávačky
 • kontrola laryngoskopů (nesmí problikávat)

č. 2 – pro děti

č. 3 – pro ženy

č. 4 – pro muže a obézní

 • příprava a ředění léčiv, infuzního roztoku

Po příjezdu pacienta na sál

 • bezprostřední příprava:
  • kontrola lačnění, stavu chrupu
  • zajištění kvalitní žilní linky, napojení krystaloidu
  • napojení pacienta na monitor (TK, EKG, oxymetr)
 • úvod do anestézie:
  1. preoxygenace
  2. aplikace farmak (opiát → propofol)
  3. krátkodobá myorelaxance + ETI → poslech obou plic
  4. CMV
  5. aplikace hypnotika / inhalační anestetické směsi
  6. aplikace dlouhodobého myorelaxancia
 • monitorace
 • rekurarizace – návrat funkcí organismu před ukončení CA

→     syntostigmin + atropin  

 • zajištění pooperačního komfortu

      → Paracetamol, Ondansetron