Vyšetření respiračního systému

norma:
⦁ dechová frekvence 16/min (novorozenec 40/min)
⦁ dechový objem 500 ml (novorozenec 20ml)
⦁ minutový dechový objem 8 l (novorozenec 800 ml)
⦁ vitální kapacita plic 4 -5 l

Fyzikálně:

⦁ Symetrie dýchacích pohybů
⦁ Zapojení pomocných dýchacích svalů
⦁ Dechová frekvence
⦁ Zbarvení kůže
⦁ Opocení
⦁ Zvukové projevy (stridor, kašel)
⦁ Změny dýchání:
⦁ tachypnoe – zrychlené dýchání ↑35/min
⦁ bradypnoe – zpomalené dýchání ↓10/min
⦁ apnoe – zástava dechu
⦁ hyperventilace – zrychlené, prohloubené dýchání
⦁ hypoventilace – zpomalené, se snížených dechovým objemem
⦁ Cheyne-Stokesovo dýchání – postupné zrychlování a prohlubování dechů, následně jejich zpomalování a zmenšování hloubky dechu
až do apnoické pauzy.
např. při edému mozku.
⦁ Biotovo dýchání – vdechy se střídají s apnoickými pauzami.
např. při poruchách mozku
⦁ Kussmaulovo dýchání – hluboké, zrychlené, pravidelné dýchání,
např. při otravách, selhání ledvin.
⦁ dyspnoe – namáhavé dýchání, dušnost
⦁ ortopnoe – nejvyšší stupeň dušnosti, nemocný nemůže ležet
⦁ stridor – ztížené, chrčivé dýchání (↑inspirační, ↓expirační, ↨i-e)

Neinvazivně:
⦁ Pulsní oxymetrie (SpO2)
⦁ měří množství kyslíku navázaného na hemoglobin a tepovou frekvenci
⦁ metoda je založená na tom, že oxygenovaný Hgb pohlcuje méně světla
než redukovaný Hgb
⦁ omezení při ischémii, anémii, ikteru, metHgb, karbonylHgb
norma: 95–98 %
⦁ MR

Invazivně:
⦁ RTG – prostý snímek,
⦁ CT
⦁ MR
⦁ Scintigrafie plic
⦁ Laboratorní vyšetření
⦁ KO, ABR, cytologické, bakteriologické a virologické vyšetření sputa, BAL

⦁ Kapnometrie – zaznamenává hodnotu parciálního tlaku CO2 v průběhu dechového
cyklu – používá se při UPV, CA
norma: EtCO2 = 4,7-6 kPa (35-45 mmHg)

⦁ Endoskopie
⦁ bronchoskopie, thorakoskopie (event. i biopsie tkáně)
⦁ bronchoalveolární laváž (BAL)
⦁ bronchoalveolární výplach
⦁ biopsie

⦁ Bronchoalveolární laváž (BAL) – ⦁ bronchoskopické vyšetření, které se provádí
při plicním postižení nejasného původu. Podá přesnější výsledky než sputum
či bronchiální výplach.
Do dolních DC (segmentálního bronchu) se aplikuje 100-300 ml F 1/1 a tekutina se vzápětí aspiruje zpět. Tato bronchoalveolární tekutina (BAT) z úrovně bronchů, bronchiolů a alveol se odešle na mikrobiologické a cytologické vyšetření.

Při bronchoalveolárním výplachu je prováděna zpětná aspirace pouze malého množství tekutiny (20 ml) instilované do bronchů. Tekutina obsahuje buněčné složky
z povrchu sliznice (odloupané dlaždicové a cylindrické epitelie, leu, ery, baktérie).
⦁ Spirometrie – funkční vyšetření plic, zátěžový test

Plicní objemy statické:
⦁ dechový objem (VT) 500 ml
⦁ inspirační rezervní objem (IRV) 3000 ml
⦁ exspirační rezervní objem (ERV) 1200 ml

Plicní objemy dynamické:
⦁ respirační minutový objem (MV) 6-8 l/min
⦁ max. minutový objem (MMV) 200 l/min
⦁ max. výdechový proud vzduchu 12 m/s
⦁ vteřinová vitální kapacita (FEV 1)
= usilovný exspirační objem za 1 s  80% VC (3-4 l)

Plicní kapacity:
⦁ vitální kapacita plic (VC) 4 -5 l
VC = VT + IRV + ERV
⦁ celková kapacita plic (TLC) 6 l
TLC = VC + RV
⦁ inspirační kapacita (IC) 3,5 l
IC = IRV + TV
⦁ funkční reziduální kapacita (FRC) 2,5 l
FRC = ERV + RV

Spirometrií nelze změřit:
⦁ reziduální objem (RV) 1200 ml
⦁ mrtvý objem (Vd) 150 ml

Vyšetření u pacienta na UPV

⦁ Základní fyziologické funkce:
vědomí, TK, P, EKG

⦁ Astrup

⦁ Index oxygenace (IO2) – u každého náběru krevních plynů
IO2 = PaO2 x 7,5 : FiO2

⦁ Hodnota plicního A-V zkratu (Qs/Qt) – tj. procento celkového ♡výdeje
zkratovaného plícemi
Qs/Qt = (CcO2 – CaO2) : (CcO2 – CvO2)
Častěji pomocí hodnot PaO2 a FiO2 + speciální vyhledávací tabulky.

⦁ Monitorace dýchání:
Df, VT, tlaky v dýchacích cestách, FiO2, SpO2, EtCO2

⦁ Monitorace hemodynamiky
CVP, MAP, tlaky v plicnici, srdeční výdej a vypočtené hodnoty