Dárcovský a transplantační program

Legislativní normy:

Zákon č. 285/2002 Sb. o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů

princip předpokládaného souhlasu
(u všech lidí, kteří se za svého života nezaregistrovali v NROD)
povinnost informovat osoby blízké dárci o předpokládaném odběru orgánů
a jeho rozsahu → o této informaci provést zápis do zdravotnické dokumentace
(ze zákona není nutné, aby příbuzní s odběrem souhlasili,
z hlediska etického to ale vhodné je – získat příbuzné pro spolupráci)
povinnost zajistit písemný souhlas rodičů (v případě nezletilých dárců)
či zákonného zástupce (u osob nesvéprávných) s odběrem orgánů
povinnost všech zdravotnických zařízení informovat transplantační centrum (TC)
o možných dárcích orgánů

Zákon č. 44/2013 Sb. – novelizace transplantačního zákona

povinnost provést jedno (ne dvě) diagnostické vyšetření zjišťující mozkovou smrt
možnost odběrů orgánů i od zemřelých cizinců
– je to však velmi zdlouhavý proces:
žádost na ambasádu
ambasáda uvědomí policii
policie kontaktuje příbuzné
příbuzní mají právo se neozvat
příspěvek na vypravení pohřbu zemřelého dárce ve výši 5000 Kč
náhrada výdajů a ušlého zisku žijícím dárcům (PN asi 6 týdnů)

Zákon č 296/2008 Sb. o lidských tkáních a buňkách

Vyhláška MZ ČR 114/2013 o zdravotní způsobilosti dárce

Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů NROD
je provozován od roku 2003
nyní asi 1 800 osob
je součástí Národního zdravotnického informačního systému (NZIS)
registrace osob na www.nrod.cz
legislativní rámec NROD:
Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách
Vyhláška MZ ČR č. 434/2004 Sb. o podrobnostech obsahu povinně
uváděných dat do NROD
Věstník MZ č. 10/2004
Dárcovství orgánů

Kategorie dárců

Žijící dárce (10%)
musí jít o osobu zletilou a svéprávnou
lze mu odebrat pouze takový orgán nebo tkáň, jehož nepřítomnost
mu nepřivodí zhoršení zdravotního stavu nebo smrt
pokrevně příbuzný s příjemcem (rodiče, děti, sourozenci)
Př. ledvina, jaterní štěp (matka novorozenci)
emocionálně příbuzný s příjemcem (manželé, přátelé)
dárcovství prochází přes etickou komisi,
psychologické vyšetření…
(je nutné ho správně legislativně ošetřit, aby nedošlo
ke konfliktům s ukončením manželství / přátelství)

Zemřelý (kadaverózní) dárce (90%)
s nebijícím srdcem
– v ČR není moc rozšířeno, provádí se jen k odběru ledvin
– nejsou naplněna kritéria mozkové smrti, čeká se na selhání ♡
a teprve potom dochází k odběru orgánu
nevýhody: – hypoperfúze
– teplá ischémie (max. 30 min)
– obtížné organizační zajištění
s bijícím srdcem a prokázanou smrtí mozku
– nejčastější dárcovství
výhody: – možnost multiorgánového odběru
– studená ischémie
(tzn. minimální nebo žádná teplá ischémie)

Ideální dárce

mladý, dosud zdravý, žádné vedlejší onemocnění (vzácný případ)

Vyloučení z dárcovství

osoba zapsaná v NROD
nemožnost zemřelého identifikovat
infekční přenosné onemocnění (HIV, BWR, HBsAg, HCV)
systémové onemocnění s dopadem na tkáně (vaskulitida, intoxikace, IRRT)
těžká sepse nereagující na léčbu
aktivní malignita
výjimky tvoří:
– histologicky ověřený nemetastazující primární tumor mozku
– místně ohraničený basocelulární karcinom kůže
– karcinom dělohy in situ
Diagnostika smrti u dárců

Lékaři diagnostikující smrt se nesmí účastnit odběru orgánu k transplantaci
ani nesmí být ošetřujícími lékaři uvažovaného příjemce.

Zástava krevního oběhu
výchozí bod pro program dárců s nebijícím srdcem
nutno znát přesný okamžik smrti
(okamžik smrti = srdeční zástava, kdy byla KPR neúčinná)
smrt musí být konstatována ve zdravotnickém zařízení
(ARO, JIP, operační sál, urgentní příjem, RZP s lékařem)

Mozková smrt
výchozí bod pro program dárců s bijícím srdcem,
kdy krevní oběh a oxygenace jsou udržovány uměle
dochází k destrukci (nekróze) celého mozku včetně mozkového kmene
→ irreverzibilní ztráta funkce mozku

Patofyziologie mozkové smrti:
mozková tkáň je velmi citlivá na jakékoli poškození
(hypoxie, trauma, krvácení…) → vznik mozkového edému
pevná kostěná schránka svírá mozkovou tkáň v uzavřeném prostoru
→ nárůst ICP → ↓ CPP
↓ perfúze → prohlubování hypoxie → energetický deficit
→ poškozování mozkových struktur a vyhasínání funkcí
Cushingův reflex (poslední záchranná akce mozkového kmene):
prudké ↑TK na 250 mmHg systoly s cílem zachovat perfuzi
obrovské tlaky uvnitř dutiny lební vedou k vytlačení mozkového kmene
do foramen occipitale → vznik okcipitálního kónusu
totální ukončení mozkové perfúze → ireverzibilní poškození
veškeré mozkové tkáně → tkáňové působky se uvolňují
do oběhu a vedou k rozvratu koagulace

Známky smrti mozku:
GCS = 3 (ev. 4 – při zachování míšních reflexů) – min 6 h
EEG bez známek aktivity
úplná areflexie nad C1
neměřitelné sluchové potenciály
kontrastní / radioaktivní látka neproniká do mozkové tkáně
zánik všech regulačních mechanismů: trvalá apnoe, hypotermie,
metabolický rozvrat → zástava oběhu do 24-48 h

Diagnostika smrti mozku:

Podezření na smrt mozku → uvažování o dárcovství

stanovení jednoznačné diagnózy s irreverzibilním poškozením:
kraniotraumata
Př. autonehody → musí být bez kontuzí orgánů
spontánní krvácení do mozku
Př. ruptura aneurysmatu
hypoxické poškození mozku
Př. tonoucí s včasnou KPR
primární tumory mozku

vyloučení reverzibilních příčiny kómatu
Př. intoxikace, primární hypotermie, sedace…

hluboké kóma musí trvat ↑ 6 h (pokud nebyla zahájena analgosedace)
nebo ↑ 12-24 h (po vysazení analgosedace)

Klinické známky smrti mozku
nezávisle na sobě provedou dva lékaři s atestací (anesteziolog a neurolog) neurologické vyšetření reflexů mozkového kmene
u dětí do 1 roku se vyšetření provádí 2x s odstupem 48 h

výsledky vyšetření:
zornicová areflexie (mydriáza)
korneální areflexie (sterilním tampónem přes rohovku)
vestibulookulární areflexie (voda do zvukovodu)
areflexie na algický podnět (např. v inervační oblasti n.trigeminus)
absence na kašlací reflex při podráždění kariny hlubokým odsáváním
trvalá zástava spontánního dýchání
apnoický test:
preoxygenace 100% kyslíkem po dobu 10 min → ABR
odpojení od UPV → do trachey aplikovat O2 8-10 l/m
(satO2 udržovat min. 90%)
test se ukončí při PaCO2 ↑6,7 kPa (trvá asi 10 min)
odběr kontrolního ABR

doplňující (nepovinné) testy
Př. atropinový test (po podání atropinu nedojde k ↑P)

CAVE!
Spinální reflexy (kontrakce končetin) mohou být zachovány.

Přístrojové vyšetření potvrzující nevratnost smrti mozku
od novelizace transplantačního zákona se provádí jen jedno
z následujících vyšetření:

panangiografie mozkových tepen
→ absence náplně mozkových tepen
jde o nejčastější vyšetření
lze ho opakovat za 12 h
MAP udržovat ↑60 mmHg

mozková perfúzní scintigrafie
→ absence záchytu radiofarmaka v mozkové tkáni
druhé nejčastější vyšetření (nízká cena)
lze ho opakovat za 24 h (poločas rozpadu radiofarmaka)
je šetrnější k ledvinám a oběhu kadavera

transkraniální doppler
→ zástava toku v mozkových tepnách
provádí se u dětí do jednoho roku

evokované potenciály mozkového kmene
→ vyhaslé sluchové EP
u pacientů po kranioektomii / ztrátovém poranění kalvy
(kdy díky expanzi mozku může být zachována mozková perfúze)
provádí se pojízdným přístrojem přímo u lůžka

CT angiografie
→ absence náplně mozkových tepen
neprovádí se, protože chybí metodika hodnocení

Prokáže-li dané vyšetření jednoznačně smrt mozku,
zapíše se čas do zdravotnické dokumentace
→ jde o výchozí bod pro program dárců s bijícím srdcem.

Péče o kadavera

Udržení adekvátní systémové perfúze je nejdůležitější požadavek
k udržení životaschopných orgánů pro potřeby transplantace.

Hemodynamická nestabilita
se začíná rozvíjet ještě před stanovením mozkové smrti:
ischémie → reflexní hypertenze → neurogenní šok
s oběhovým selháním → hypovolémie → hypotenze

Příčiny hypovolémie:
samotný traumatický děj
iatrogenně indukovaná osmotická diuréza
ukončení produkce ADH hypofýzou → rozvoj diabetes insipidus
→ masivní polyurie → rozvrat vnitřního prostředí (↑Na, ↓K, ↑osm)

Péče o krevní oběh
invazivní (= kontinuální) monitorace → včasná intervence
sTK ↑100 mmHg (nesmí klesnout pod 80 mmHg)
MAP ↑60 mmHg
TF 60-100/min
volumoterapie → CVP 10 cmH2O → stabilizace hemodynamiky
ev. inotropní /vasopresorická podpora: Dopamin (+NA), Dobutamin

CAVE!
Kadaveři nereagující na volumoterapii a inotropika nejsou vhodní
pro darování srdce.

Péče o ventilaci a ogygenaci
UPV
CMV objemově řízená
normoventilace Vt 8-10 ml/kg
DF 10-20/min
PEEP ↓5 cmH2O
FiO2 0,3-0,4
SatO2 96-100%
PaCO2 35-45 mmHg
(riziko hypokapnie, k níž dochází následkem hypotermie,
↓ mozkového metabolismu a ↓ svalového tonu)
prevence infekce: toaleta DC po 1-3 h, kontrolní odběry sputa

Péče o transportní kapacitu krve
hemoglobin 100 g/l
hematokrit 30 % → EBR při poklesu ↓25%
Quick 75% → ČMP při poklesu ↓50 %
trombocyty 150 tisíc → trombokoncentrát při poklesu ↓50 tisíc

CAVE!
Všechny TP podávat přes leukocytární filtr pro inkompatibilitu HLA.

Péče o ledviny a vnitřní prostředí
diuréza 1-3 ml/kg/h
při oligurii: bolus tekutin, Furosemid, Mannitol 20%
při polyurii: ADH (Vasopresin)
kontrolní iontogram a osmolarita plazmy po 3-6 h
ABR po 3 h

Péče o tělesnou teplotu
kontinuální měření teploty tělesného jádra (min. 34°C)
zabránit ztrátám tepla, ohřev infúzí

patofyziologie:
smrtí mozku se vyřadí činnost termoregulačního centra v hypotalamu
teplota těla klesá na teplotu okolního prostředí (u 90 % dárců)
následky hypotermie:
vazokonstrikce → deprese srdce → arytmie (FiSi, FiK)
snížení metabolické aktivity
porucha koagulační rovnováhy → ↑viskozity krve
→ zhoršení mikrocirkulace krve tkáněmi
→ hypoperfúze → sekundární poškození orgánů

Vyšetření dárců:

Povinná laboratorní vyšetření:
biochemické vyšetření séra:
urea, kreatinin, ionty, osm
glykémie, albumin, CB
Bi, ALT, AST, AMS, ALP
CK, CK-MB, troponin, GMT, LDH
laktát
CRP
vyšetření moči
moč+sed
kreatininová clearence (moč za 24 h + ranní sérum)
ABR
KO + diff.
koagulační vyšetření
Quick
aPTT
fibrinogen
KS
virologické/imunologické vyšetření:
HIV
HbsAg, HCV
BWR
EBV
CMV – IgG, CMV – IgM

Povinná přístrojová vyšetření:
EKG s popisem
rtg S+P (snímek z 1m) s popisem
UZ dutiny břišní
pátrání po malignitách
zjištění velikosti ledvin
změření jater – výška ve střední klavikulární čáře
chirurgické konzilium

Vyšetření na základě indikace KST:
ECHO srdce
koronarografie
bronchoskopie
oxygenační test:
řízená ventilace s PEEP 5 cm H2O
FiO2 0,4 po dobu 10 min → odběr ABR
FiO2 1,0 po dobu 10 min → odběr ABR

Organizace dárcovského a transplantačního programu

Dárcovské nemocnice
– lékaři ARO/JIP, od r. 2012 také dárcovští konzultanti:
→ aktivní vyhledávání potenciálních dárců
→ identifikace dárce
→ komunikace s rodinou potenciálního dárce
→ kontakt na RTC → zahájení spolupráce

Regionální transplantační centrum – RTC
– regionální koordinátoři, transplantační tým:
→ správa regionální listiny čekatelů na transplantaci („waiting listy“)
→ zpracování informací o potenciálním dárci ze spádové oblasti
→ zajištění podmínek pro odběr
→ koordinace odběru a transplantace orgánů
(zajištění perfúze orgánů, jejich balení a transport k příjemci)

Transplantační centra v ČR:
Praha-Motol → plíce, dětské ledviny
Praha IKEM → srdce (i dětem), játra (i dětem), ledviny, pankreas,
ledviny + pankreas,
multiviscerální transplantace včetně GIT
Plzeň → ledviny
Hradec Králové → ledviny
Ostrava → ledviny
Olomouc → ledviny
Brno → srdce (i dětem), játra, ledviny

Koordinační středisko transplantací – KST
– národní koordinátoři:
→ správa Národního registru dárců orgánů a tkání
Národního registru osob čekajících na transplantaci orgánů
Národního registru provedených transplantací
→ koordinace činnosti středisek pro vyhledávání dárců krvetvorných
buněk
→ zpracování informací o potenciálních dárcích z RTC
→ výběr nejvhodnějších příjemců
→ alokace orgánů do příslušných RTC dle naléhavosti:
urgentní stavy (UPV, kontinuální farm. podpora)
dekompenzovaní pacienti (čekající v nemocnici)
kompenzovaní pacienti (čekající doma)
ostatní (např. zahraniční příjemci)
→ zajištění mezinárodní spolupráce a koordinace při výměně orgánů
(pouze v případě, že v ČR není nalezen vhodný příjemce)
Odběry orgánů

Typy odběrů k transplantaci:
odběr orgánů:
izolovaný odběr ledvin
multiorgánový odběr: srdce, játra, ledviny, plíce, pankreas
odběr tkání: srdečních chlopní, cév, očních rohovek, kůže, kostí, šlach, krve…
za zpracování a nakládání s odebranou tkání zodpovídá tkáňová banka

Perfúzní roztoky:
srdce: St.Thomas 1-1,5 l
(roztok s kaliem, mísí se přímo na sále)
plíce: Perfadex 8-10 l
játra, pankreas, ledviny: Custodiol 7-9 l

Odvod perfúzního roztoku:
z DDŽ je vyvedena hadice do centrálního sání (dokud neteče čirá tekutina).

Studená ischémie:
= doba od přerušení oběhu krve orgánem v těle dárce
do obnovení oběhu krve orgánem v těle příjemce:
srdce: 3-4 h
plíce: 5 h
játra: 8-12 h
ledviny, pankreas 24 h

Transport orgánu:
na delší vzdálenost (z jednoho města do druhého)
balení orgánu:
do sterilního sáčku se vloží orgán + perfúzní roztok
→ zavázat sterilní tkanicí
tento sáček se vloží do druhého sterilního sáčku
se sterilní ledovou tříští F1/1 → zavázat sterilní tkanicí
celý obsah se vloží do třetího sterilního sáčku
→ zavázat sterilní tkanicí
termobox (+ 4°C) s nesterilní ledovou tříští (na sálech je výrobna ledu)

na kratší vzdálenost (z jednoho sálu na druhý)
sterilní miska → sterilní ledová tříšť → sterilní rouška s orgánem

Transplantace

je přenos orgánu nebo jeho části (případně tkáně) z jednoho místa těla na jiné.

Typy transplantací:
dle druhu transplantátu:
transplantace orgánů
transplantace tkání
transplantace krvetvorných buněk

dle shodnosti dárce a příjemce:
autologní – příjemcem a dárcem je tentýž jedinec
výhoda: nehrozí odmítnutí štěpu imunitním systémem
Př. kůže, cévy (by-pass)
allogenní – přenos mezi různými jedinci téhož druhu (člověk – člověk)
Př. srdce, játra, ledviny
xenogenní – přenos tkáně mezi různými živočichy

dle výsledného efektu:
výkon život zachraňující
Př. transplantace srdce, jater, plic, slinivky
výkon život zkvalitňující
Př. transplantace ledvin

dle umístění dárcovského orgánu:
ortotopická – na stejné místo jako byl původní orgán
non-ortotopická – na jiné místo než byl původní orgán

Indikace k transplantaci:
terminální stadium chronického selhání příslušného orgánu,
kdy všechny další možnosti léčby jsou již vyčerpány
špatná prognóza (kratší 12 měsíců)

Kontraindikace:
těžká kachexie, extrémní obezita
HIV pozitivita
kouření, alkoholismus, závislost na drogách
akutní infekce (→ dočasné vyřazení z čekací listiny)
aktivní maligní onemocnění
věk nad 60-65 let (vysoce individuální)
nespolupráce, psychosociální nestabilita

Následná péče o pacienta:
imunosupresivní léčba:
– začíná již peroperačně a pokračuje celoživotně
(prevence odhojení štěpu)
Př. Thymoglobulin, Sandimmun, Prednison, Medrol
prevence infekcí:
– první týdny po operaci zvýšený hygienický režim,
přísná bariérová péče

Komplikace spojené s transplantací:
rejekce transplantátu
NŽÚ imunosupresní léčby:
neschopnost organismu odolávat infekci a šíření nádorových buněk
hypertenze
porucha metabolismu (dyslipidémie, hyperglykémie)
vznik žaludečních vředů
riziko vzniku nádorů kůže (prevence: ochrana před slunečním zářením)

Transplantace srdce

V ČR pouze v IKEM Praha a CKTCH Brno.

Indikace:
EF LK♡ ↓ 20% :
terminální stádium ICHS
kardiomyopatie (většinou dilatační)
terminální stadium chlopenních vad

Výběr dárce:
anamnéza srdečního onemocnění
(žádná onemocnění KVS, žádná infekce ani ↑dávky katecholaminů)
laboratorní výsledky (včetně srdečních enzymů)
EKG, rtg S+P
ECHO (velikost orgánu)
koronarografie (u dárců nad 40 let)
věk do 60 let (ideální: muž do 50 let, žena do 55 let)
váhová shoda s příjemcem

Výběr příjemce:
na čekací listině jsou pacienti zařazení podle KS a váhových kategorií
čtyři třídy čekatelů:
čekající doma (kompenzovaný stav)
čekající v nemocnici (dekompenzovaný stav)
závislí na kontinuální medikamentózní podpoře (urgentní stav)
závislí na UPV nebo mechanické srdeční podpoře (urgentní stav)
KS identická, u urgentních stavů 0
(Rh faktor se nezohledňuje)
velikost orgánu D=P ± 25% (raději mírně větší)
musí být schopen dostavit se do dvou hodin od zavolání do TC
(jinak informovat KST o změnách a pohybu)

Studená ischémie orgánu:
3-4 h

Perfúzní roztok:
St. Thomas 1-1,5 l
(roztok s kaliem, mísí se přímo na sále)

Operace:
přístup: sternotomie (hrudní pilkou)
nástřih perikardu
odstranění poškozeného srdce (ponechává se část LS♡ se čtyřmi plicními žilami)
úprava transplantátu (sestřih levé síně a cév)
transplantace srdce
anastomóza cév (HDŽ, DDŽ, plicní tepny a aorty)

Pooperační péče:
hospitalizace:
1-2 dny zvýšený hygienický režim
5 dnů na JIP lůžku
20-25 dní na standardním lůžku
do měsíce odchází z nemocnice domů
dlouhodobé sledování:
biopsie z PK♡ pro posouzení rejekce štěpu
(zpočátku po týdnu, později 1x za rok)
katetrizace srdce (1x za rok)

Prognóza:
roční přežití 90 %
10 let přežití 86%

Transplantace plic

V ČR jedině v Praze – Motol.

Indikace:
konečné stádium plicního onemocnění s rychlou progresí:
postižení plicního parenchymu (fibróza, sarkoidóza, emfyzém, CHOPN)
vaskulární plicní nemoci (plicní hypertenze)
závislost na kyslíku (domácí UPV)
zvyšující se imobilita (neujdou ani 10 kroků)

Výběr dárce:
anamnéza plicního onemocnění
(žádná plicní choroba, nekuřák, absence hrudního traumatu)
rtg plic, bronchoskopie
UPV: PaO2 ↑100 mmHg při FiO2 0,4, plicní compliance, ↓bronchiální sekrece
věk do 55 let

Výběr příjemce:
KS identická, u urgentních stavů 0
velikost orgánu D=P (raději nepatrně větší, ale nesmí utlačovat srdce;
NE menší → tvořily by se výpotky)
Velikost plicních křídel dárce i příjemce se změří na RTG snímku,
který byl u obou zhotovený ze vzdálenosti 1 m.

Studená ischémie orgánu:
5 h

Perfúzní roztok:
Perfadex 8-10 l

Operace:
jednostranná transplantace:
odstranění nemocné plíce
implantace dárcovské plíce
anastomóza bronchů, levé síně a plicní tepny

bilaterální transplantace:
odstranění plíce s horší funkcí
implantace jedné dárcovské plíce → po její reperfúzi
zahájit ventilaci čerstvě implantovaného štěpu
odstranění druhé nemocné plíce
implantace druhé dárcovské plíce

Pooperační péče:
hospitalizace:
doba hospitalizace 3-4 týdny
2x denně RTG srdce a plic
kontrolní bronchoskopie s biopsií
inhalace GTM a amphotericinu B (do zhojení bronchiální anastomózy)
dlouhodobá péče:
ambulantní kontrola po 4-8 týdnech

Prognóza:
roční přežití 70-80 %
5 let přežití 50-55 %
kvalita života po výkonu velmi dobrá, plnohodnotný život

Transplantace jater

patří k nesložitějším (↑ krvácení), technicky nejnáročnějším
a finančně nejnákladnějším.

V ČR pouze v IKEM Praha a CKTCH Brno.

Historie TxJ:
První transplantace jater u člověka začátkem 60. let v USA.
První transplantace jater v ČR v únoru 1983 v CKTCH Brno:
muž (*1946) s tumorem jater velikosti dětské hlavičky byl ve svých 37 letech
úspěšně odoperován (do té doby se prováděly operace jater jen na prasatech);
dnes je ve výborném zdravotním stavu (69 let), je nejdéle žijící Evropan po TxJ

Indikace:
jaterní selhání
akutní (trauma, intoxikace muchomůrkou zelenou)
chronické (cirhóza biliární, autoimunní, toxonutritivní = alkoholická)
vrozená metabolická porucha (Willsonova choroba, hemochromatóza,..)
nádor jater

Výběr příjemce:
KS identická (v případě urgenta i kompatibilní)
velikost orgánu D < P (orgán nesmí utláčet DDŽ)

Studená ischémie orgánu:
8-12 h

Perfúzní roztok:
Custodiol 7-9 l

Techniky operace:
ortotopická TJ: přenos celého orgánu (bez žlučníku) – nejčastěji
redukovaný jaterní štěp – z jater kadavera se použije vhodný segment
jaterní split – rozdělení jater na 2 nestejně velké části:
menší část je transplantována malému dítěti,
větší část je ve stejnou dobu transplantována dospělému
přenos jaterního segmentu z živého dárce – dárcem části jater je zpravidla
příbuzný dítěte, většinou matka

Transplantace jater trvá 6-8 h.

Transplantace ledviny

Provádí se na každém TC, u dětí pouze ve FN Praha-Motol.

Indikace:
chronické renální selhání v terminálním stadiu:
glomerulonefritis
intersticiální nefritis
diabetická nefropatie
hypertenzní nefroskleróza
cystické onemocnění ledvin

Výběr dárce:
anamnéza
(žádné renální onemocnění, hypertenze – příp. vyš. očního pozadí)
laboratorní výsledky (M+S, biochemie, kreatininová clearance)
diuréza (alespoň 50 ml/h)
biopsie ledviny
věk není omezen

Výběr příjemce:
KS shodná nebo slučitelná:
A ← A, 0
B ← B, 0
0 ← 0
AB ← AB, A, B, 0
imunologická kompatibilita:
shoda systému HLA (lidský leukocytární antigen): ideální shoda 10/10
(velmi složitý, počítačový výběr)
negativní křížová zkouška – cross-match
(vyloučení přítomnosti protilátek proti HLA-antigenům dárce)

Studená ischémie orgánu:
24 h

Perfúzní roztok:
Custodiol 7-9 l

Operace:
přístup: obloukovitý řez v pravém či levém podbřišku
(transplantovaná ledvina je uložena do podbřišku)
úprava ledvinného štěpu
anastomóza žíly, tepny, močovodu
průměrná doba operace cca 2-3 h

Původní ledviny se nechávají in situ.
Pokud dojde k selhání transplantované ledviny,
může se transplantovat další ledvina na druhou stranu podbřišku
→ nemocný pak má v těle čtyři ledviny.

Pooperační péče:
hospitalizace:
trvá 12-14 dní
kontrolní UZ ledvin
po propuštění:
týdenní, později měsíční kontroly
po 2 letech kontroly po 3 měsících
biopsie za 3 měsíce

ženy mohou mít do 7. měsíce od transplantace problém s otěhotněním

Prognóza:
roční přežití ↑ 90 %
ledvina ze žijícího dárce je funkční 20 let,
z kadaverózního dárce 8-12 let.

Transplantace ledvin je levnější než hemodialyzační léčba
a vede k vyšší kvalitě života → umožňuje plnohodnotný návrat nemocného
do běžného pracovního a sociálního života.

Transplantace pankreatu / Langerhansových ostrůvků

V ČR se provádí jedině v IKEM Praha.
Většinou jde o kombinovanou transplantaci slinivky a ledviny.

Indikace:
konečné stadium nedostatečnosti ledvin (kreatinin ↑ 250–300 µmol/l)
na podkladě diabetické nefropatie (trvání DM ↑ 20 let)

Výběr dárce:
nepoškozený pankreas
nepřítomnost DM

Výběr příjemce:
KS musí být vždy identická

Studená ischémie orgánu:
24 h

Perfúzní roztok:
Custodiol 7-9 l

Prognóza:
5 let přežití ↑75%
u DM 1. typu navození normoglykémie