Vybavení anesteziologického pracoviště

Anesteziologický přístroj

 Zapojuje se vždy do oranžové elektrické zásuvky s náhradním zdrojem.

Součásti:

 • přístroj pro mísení a dávkování medicinálních plynů
 • zdroj medicinálních plynů
           
  (tlakové lahve, rychlospojky k centrálnímu rozvodu)
 • dávkovací zařízení s průtokoměry (rotametry)

→ průtok v l/min

 • směšovače a odpařovače
  • vždy jen pro jedno anestetikum
 • dýchací systémy
 • jednocestný dýchací systém
  • směs vdech. i vydech. plynů prochází stejnou cestou
  • do systému mohou být zařazeny další prvky:
   dýchací vak, pohlcovač CO2
  • starší typ, používá se u dětí
 • dýchací okruh
  • i vydech. plyny prochází odděleně

součásti dýchacího kruhu:

 • vrapované hadice
 • jednocestné ventily (inspirační, exspirační) → určují směr toku plynu
 • přetlakový ventil → k odsávání přebytečné vydechované směsi
         (aby zdravotníci nebyli vystaveni expozici plynů)
 • PEEP ventil → udržuje trvalý přetlak v DC
 • rezervoár pro shromažďování dýchací směsi (= zásobní, dýchací vak)
 • absorbér CO2 = natronové vápno

                                   → při vyčerpání granule změní barvu (hlídat ItCO2, nejen EtCO2)

 • obkročný ventil (By-pass, O2 flusch)
            → možnost ruční oxygenace v urgentních situacích
             Př.   nejde-li pacient zaintubovat
 • zvlhčovače a ohřívače (zařazují se při delších výkonech)

 typy dýchacích systémů:

 • otevřené systémy (Ayerovo T)
 • je přiváděna stále čerstvá směs plynů

           (bez zpětné reinhalace vydechnutých plynů)

 • polootevřené systémy (RKP – ambuvak)
 • s ventilem proti zpětnému vdechování
 • polozavřené systémy

– s částečnou nebo úplnou reinhalací vydechovaných plynů

                        → ↓spotřeba anestetik a ↓ztráta vodních par a tepla

 • zavřené systémy

            – minimální přívod čerstvých plynů

 • low-flowanestezie → příkon čerstvých plynů 1 l/min
                       (stále ještě převyšuje spotřebu pacientem)
 • minimal-flowanestezie → příkon čerstvých plynů 0,5 l/min
                             (blíží se skutečné spotřebě pacientem)

CAVE!

Vedení anestezie s nízkým příkonem plynů se může uskutečnit
 až po dosažení dostatečné hloubky CA.

 • Ventilátor k řízené ventilaci
                     (CMV, při probouzení SIMV nebo ručně – je to citlivější)
 • Monitorační jednotka
 • Odsávačka

Diagnostické přístroje

     Fonendoskop

     Základní monitorační jednotka

– je přídavným zařízením každého anesteziologického přístroje

 • monitorace ventilačních parametrů (DF, VT, MV, PEEP…)
 • monitorace vdechované a vydechované směsi plynů
  (O2, vzduch, N2O, volatilní anestetika)
 • kapnometrie -EtCO2 , ItCO2
 • spirometrická křivka
 • pulzní oxymetrie
 • pletysmografická křivka (stav tlakové vlny na periferii)
 • EKG křivka
 • teplotní čidlo (při řízené hypotermii, u malých dětí…)
 • NIPB

     Přístroje k invazivní monitoraci hemodynamiky:

 • arteriální tlak
 • CVP
 • tlakové poměry v srdečních dutinách, PAP, PCWP
 • měření MV♡

Pazvuk:

 • TTE (jícnová kardioechografie)

     Přístroje ke sledování účinku farmakoterapie:

 • relaxometr TOF-Watch
 • EKG → bispektrální analýza
 • přístroje k měření ICP (zavádí se na sále, měří se až po uzavření kalvy)
 • přístroje na měření IAP (jsou na zodpovědnosti chirurga)

     Manometry:

 • k měření tlaku v obturační manžetě ETK, TSK (u dlouhých operací)
 • Claudův spinální manometr
 • tonometr k měření TK

     Krevní analyzátory:

 • analyzační laboratorní jednotka (krevní plyny, ionty)
 • glukometr
 • hemoglobinometr
 • vyšetření koagulace (ROTEM, TEG)
 • Hemochron (při podávání hepariny

Terapeutické přístroje

     Odsávačky

řístroje k aplikaci léčiv

 • lineární dávkovače
 • infuzní pumpy
 • přístroje k přetlakovému podávání roztoků a krví
 • zařízení k ohřívání krve a infuzí (Hot-line, spirálový)

     Zařízení k ohřívání či chlazení pacienta

 • elektrické podušky k vyhřátí lůžka
 • fukary teplého vzduchu (Warm-Air)

     Přístroje k rekuperaci krve  (Autolog, Cellsaver)

 • z operační rány
 • z Redonových drénů

     Přístroje k řešení komplikací

 • defibrilátory
  • multifunkční přístroje (LifePack – viz RZP)
  • včetně elektrod pro přímou defibrilaci (na srdci)
  • včetně stimulačních elektrod
  • jištění invazivních vstupů

    Zajištění DC

 • laryngoskopy
 • ETK
 • laryngeální masky
 • Magillovy kleště

     Provedení neuro-blokády     

 • periferní nervový stimulátor

     Pomůcky k aplikaci farmak

 • pomůcky k zavedení vstupu do KO
 • infúzní a transfúzní sety
 • LD
 • přetlaková manžeta
 • ohřívače infúzí
 • sangvitesty

Farmaka

 • anestetika
 • analgetika (opioidy, Nalbuphin, Paracetamol, Novalgin)
 • benzodiazepiny
 • periferní myorelaxancia
 • antidota (Naloxon, Syntostigmin, Bridion)
 • pomocné léky (Atropin, Adrenalin)
 • léčiva k řešení komplikací spojených s anestézií (SMOF lipid, HCT, Dithiaden)
 • léčiva ke KPR (Adrenalin, Amiodaron)
 • inotropika
 • bronchodilatancia
 • kyslík