Základy anesteziologie

Základní pojmy

 • analgézie = ztráta vnímání bolesti, tišení bolesti
 • sedace = zklidnění (útlum vědomí), vegetativní stabilita (útlum stresové reakce)
 • analgosedace = útlum vědomí a vnímání bolesti
  se zachováním obranných reflexů a dechové aktivity

    (tzv. monitorovaná anesteziologická péče)

            Př.    při endoskopických vyšetřeních

 • anestézie = znecitlivění (ztráta vnímání veškerých podnětů)
 • amnézie = vyřazení paměti (retrográdní, anterográdní)
 • anxiolýza = snížení úzkosti

Cíl anestézie:

 • pro pacienta:
 • snést operační výkon bez bolesti a psychické traumatizace
 • snížit riziko komplikací na nejmenší možnou míru
 • zajistit bezprostřední pooperační péči (analgézii, stabilizaci FF)
 • pro operatéra:
 • vytvořit vhodné podmínky k operaci (nehybnost, uvolnění svalstva)

Způsoby anestézie a analgézie:

 • farmakoanestézie/analgézie
 • současná medicína: CA, MA, kombinovaná CA+MA
 • fyzikální anestézie
 • kryoanalgézie/analgézie
  • dříve se tak prováděly amputace → ↓krvácení i bolesti
 • elektroanestézie / analgézie
 • anestézie / analgézie tlakem
 • alternativní metody → ovlivnění psychofyziologických funkcí:
 • akupunktura, akupresura
 • hypnoanestézie/analgézie
 • audioanestézie/analgézie
 • elektroanestézie/analgézie
 • videoanestézie/analgézie

Volba způsobu anestézie:

 • zvolený způsob musí znamenat nejvyšší míru bezpečnosti pro pacienta
 • kritéria volby:
 • klinický stav pacienta (věk, přidružené nemoci)
 • druh operačního výkonu (dlouhý / krátký)
 • naléhavost výkonu (plánovaný / akutní / urgentní)

                        Př.  akutní úraz → epidurální anestézie (nečekáme na vylačnění)

                        Př.  silné krvácení → není čas na hledání epidurálního prostoru

Celková anestézie

 • stav celkového znecitlivění (ztráta vědomí, útlum odpovědi na bolest, areflexie)
 • cílový orgán: mozek
 • CA může být:
 • s intubací a řízeným dýcháním,
 • bez intubace se zachovalým spontánním dýcháním (O2 maskou)
 • při použití myorelaxancií je nutné zajištění DC a řízená UPV
  (i kdyby to mělo být na 5 min)

Cíl CA:

 • zbavit nemocného vědomí a vnímání bolesti
 • zajistit motorický klid
 • ztlumit nevhodné reflexy
 • zajistit vegetativní stabilitu

Metody CA:

 • monomodální CA
  • použití jedné přístupové cesty
 • výhradně inhalační anestézie (VIMA)
 • účinnost inhalačních anestetik se hodnotí pomocí MAC
  (minimální alveolární koncentrace)
 • totální intravenózní anestézie (TIVA)
 • použitá farmaka: Propofol/Dormicum +Sufenta
 • UPV bez inhalace anestetika

Př. operace řečového centra

Př. disociativní anestézie  (pomocí ketaminu)

 • multimodální CA
 • preparáty různých farmakologických skupin (Sufenta, Propofol, Dormicum)

podávané různými přístupovými cestami (i.v., i.m., inh)

→ potenciace ŽÚ a eliminace NŽÚ

 • doplňovaná (balancovaná) anestézie
 • balancuje se na hranici vědomí a bezvědomí
  → neuspat pacienta víc a déle, než je nutné
 • kombinovaná anestézie

CA+MA

                                    Př.   epidurální anestézie + CA → ↓dávky opiátů

                                           (vhodné u starších lidí, narkomanů)

Stadia CA:

 • pochází z dob používání éteru (→ časté předávkování) – dnes neaktuální
 • vyjadřují hloubku anestézie
 1. analgézie
 • ospalost bez ztráty vědomí – pacient dosud slyší a vnímá, může mít závratě
 • ↓ schopnost rozumového myšlení → nesmí již podepisovat žádné souhlasy
 1. excitace
 • ztráta vědomí + motorická a reflexní odpověď
 • vysoce rizikové stadium → laryngospasmus, oběhová nestabilita
 1. tolerance
 • vegetativní stabilizace a normalizace životních funkcí
 • vymizelá reflexní činnost
 • žádoucí fáze pro chirurgický výkon
 1. paralýza
 • při předávkování anestetik
 • obrna center prodloužené míchy → zástava srdce → smrt

 Údobí (fáze) CA:

 1. Úvod
 • trvá 10-15 min (do vymizení korneálního reflexu)
 • riziková fáze (stadium excitace) → s pacientem vůbec nemanipulovat
 1. Udržování – vedení anestézie
 • stadium tolerance → průběžná monitorace životních funkcí (včetně močení…)

      → ošetřovatelská péče (péče o oči, prevence dekubitů…)

 1. Probouzení
 • opět riziková fáze: pokles hladiny anestetik → návrat reflexní činnosti a FF
 • pacient opět slyší a vnímá
 • kontrola svalové síly (vypláznout jazyk, zvednout hlavu, stisknout ruku)

jde společně s návratem spontánní dechové aktivity

transport pacienta na dospávací pokoj (recovery room), oborovou JIP, ARO

Komplikace celkové anestézie:

 •  na počátku CA
 • obtížné až nemožné zajištění dýchacích cest → hypoxie
 • laryngospasmus, bronchospasmus
 • během CA
 • závada na anesteziologickém přístroji
 • zrušení i.v. linky (paravenózně Propofol, Thiopental → nekróza)
 • arytmie, změny TK
 • alergie
 • záměna farmak (Př. myorelaxancium namísto opiátu)
 • předávkování anestetik
 • hemolytická reakce při podávání TP (nemožnost provést biologickou zkoušku)
 • vznik paréz, otlaků, popálenin

      Př.   dezinfekce steče pod pacienta → leží v mokru…

 • poranění pacienta při změně polohy
 • poškození očí
 • nežádoucí hypotermie
 • maligní hypertermie (pocit tuhnutí čelisti při pití zrnkové kávy)
  • porušení metabolismu svalové buňky

spouštěcí faktory:   stres, inhalační anestetika, SCCH, zrnková káva

KO:   svalové kontrakce → hypermatabolická reakce organismu

          (TT ↑42°C, ↑CO2, ↑laktát) → rabdomyolýza → MODS → smrt

léčba:  Dantrolen i.v. (myorelaxancium)

 • rezaví lidé
             (nejdou dobře uspat, protože mají jiné enzymy
              → jinak metabolizují farmaka → hypnotika nezabírají hned,
              ale až s koncem výkonu)
 • pooperační komplikace:
 • refentanylizace → útlum dechového centra
 • bolesti hlavy
 • nausea, vomitus (PONV)

→ často je z chirurgických (ne anesteziologických) příčin

      Př.   operace žlučníku, NPB

 • zvášená teplota až horečka s třesavkou
 • neklid, zmatenost…

Farmakologie v celkové anestézii

 

Pacient musí  

 • spát → celková anestetika
 • necítit bolest → analgetika
 • nehýbat se → svalová relaxancia

 

 1. Celková anestetika
 1. inhalační
 • plynná
  • oxid dusný N2O = rajský plyn
 • kapalná (prchavá, volatilní)
  • Sevorane (sevofluran)
  • Forane (isofluran)
  • Supran (desfluran)
 1. intravenozní
 • barbiturátová
 • Thiopental
 • nebarbiturátová
 • Propofol (diprivan)
 • Hypnomidate (etomidát)
 • Calypsol = Ketalar = Narcamon (ketamin)

 

Cesty vstupu celkových anestetik:

 • intravenózně (uspání) → inhalačně (udržení bezvědomí)
 • m., p.os, p.r., do nosu (ketamin)
 1. Opioidní analgetika
 • krátkodobá:
 • Sufenta/nil
 • Fentanyl

 

 • ultra-krátkodobá:
 • Rapifen
 • Ultiva
 1. Periferní myorelaxancia (kurarimimetika)
 • depolarizující:
 • Succinylcholin (suxamethonium)

 

 • nedopolarizující
 • Mivacron
 • Arduan
 • Pavulon
 • Tracrium
 • Nimbex
 • Esmeron
 • Norcuron

Monitorace během CA:

 

            Monitorace není jen sledování, ale i vyhodnocení získaných údajů
            s včasnou intervencí.

 

 • životní funkce:
 • EKG, TK, P, pletymografická křivka
 • SpO2, EtCO2, množství O2 ve vdechované směsi
 • analýza krve
 • diuréza (u výkonů trvajících ↑2 h musí být zaveden PMK)
 • stav pokožky (teplota, barva kůže, pocení, riziko otlaků)

CAVE!

Na přístrojích musí být předem nastaveny (zkontrolovány) alarmy.

 • zajištění DC:
 • UPV
 • poloha ETR
 • tlak v obturační manžetě
 • kontrola žilního vstupu
 • účinek farmak:
 • minimální alveolární koncentrace MAC
  – slouží k hodnocení účinnosti inhalačních anestetik

 – k provedení operace: MAC = 1,3-1,5

 • hloubka útlumu vědomí během anestézie
 • EEG → bispektrální index (bez rizika bdělosti: BiI = 40-60)
 • úroveň nervosvalové blokády

      (tzn. stav relaxace/svalové odpovědi)

 • relaxometr TOF-Watch (train of four) = série čtyř
  • u operací, kde se pacient nesmí ani nepatrně pohnout

         Př.   neurochirurgie, oční chirurgie

 • čidlo na palec, dvě elektrody na zápěstí
 • během 2 s aplikovat 4 stimuly → počítají se vyvolané záškuby

Př.   1 záškub = 95% blok

       4 záškuby = 75% blok

 • stav zornic
 • změny na EKG
 • postup operačního výkonu
 • krevní ztráty (hematurie, odsávačka, počet zakrvácených roušek…)
 • změna polohy
 • IBP a teplota insuflovaného CO2 během LSK
  (zodpovědnost však leží hlavně na operatérovi)

 

Obtížná monitorace je např. u popálených pacientů → není kam nalepit EKG,
            namotat manžetu na měření TK, upevnit čidlo na měření saturace…

Hodnocení hloubky analgosedace

     Stupně analgosedace:

 1. Minimální sedace (anxiolýza)
 • pacient normálně reaguje na výzvu,
  ale jeho stav vědomí a koordinace mohou být zhoršeny
 1. Střední sedace/analgezie
 • pacient má farmakologicky navozenou poruchu vědomí,
  ale stále je schopen cíleně odpovídat na slovní pokyny
 • je zachována přiměřená spontánní ventilace
 1. Hluboká sedace/analgezie
 • pacienta již nelze probudit, ale při bolestivém podnětu
  lze u něj vyvolat cílený obranný pohyb
 • je ↓schopnost spontánní ventilace, je nutné udržovat volné DC

     RASS škála

                        + 4       bojovný, ohrožuje personál

                        + 3       velmi agitovaný, agresivní, tahá za katétry

                        + 2       agitovaný, neúčelné pohyby

                        + 1       úzkostný

                           0       bdělý, klidný

                        – 1       ospalý (po oslovení udrží oční kontakt ↑10 s)

– 2       lehká sedace (po oslovení udrží oční kontakt ↓10 s)

                        – 3       střední sedace (po oslovení zareaguje pohybem)

                        – 4       hluboká sedace (zareaguje pouze na fyzický podnět)

                        – 5       neprobuditelný (bez reakce na jakýkoli podnět)

     Rikerova škála 

7          nebezpečně agitovaný

6          velmi agitovaný

5          agitovaný, úzkostný

4          klidný, spolupracující

3          ospalý

2          velmi ospalý

1          nevzbuditelný

 

     Hodnocení podle Ramsaye

Úroveň bdělosti

1   agitovaný, úzkostný              

2   spolupracující, klidný           

                        3   reaguje pouze na výzvy                    

Hloubka spánku

4   pohotová reakce na podněty

5   nevýrazná reakce na podněty                       

6   žádná reakce na jakýkoli podnět

Místní (regionální) anestézie

 • ztráta vnímání bolesti v určité ohraničené tělesné oblasti
       přerušením vedení nervového vzruchu
 • vzniká na úrovni senzitivních vláken → informace o bolesti se do CNS nedostanou

Dělení MA:

 • topická (slizniční, povrchová) anestézie
 • infiltrační (obstřiková) anestézie (ev. s použitím adrenalinu)
 • intravenozní regionální anestézie – IVRA (Bierův blok)
 • svodná anestézie (blokády)
 • periferní nervové blokády (blokády nervových kmenů a uzlin ganglií)
 • plexus brachialis
 • plexus lumbalis
 • plexus sacralis
 • foot block
 • centrální nervové blokády (neuroaxiální anestézie)
 • epiduální
  • hrudní epidurální – TEA
  • kaudální (sakrální) – přes hiatus canalis sacralis
   do cauda equinae
 • subarachnoideální (spinální, míšní)

Kompetence:

 • sestra: topická MA
 • chirurg: infiltrační MA
 • anesteziolog: veškeré blokády (IVRA, svodná MA)
 • porodník: paracervikální blok (do oblasti porodní branky)
 • oftalmolog: retro/peribulbární MA