Zákony a vyhlášky

portal.gov.cz

Vzdělání a činnost nelékařských ZP

Zákon č. 96/2004 Sb.

o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravot. povolání

Vyhláška č. 423/2004 Sb.

o kreditním systému pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání
bez odborného dohledu ZP

Vyhláška č. 39/2005 Sb.
o minimálních požadavcích na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonů nelékařského zdravotnického povolání

Vyhláška č. 189/2009 Sb.,
o zkouškách nelékařských zdravotnických pracovníků (atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu bez odborného dohledu apod.)

Vyhláška  č. 55/2011 Sb. (dříve vyhláška č. 424/2004)
o činnostech ZP a jiných odborných pracovníků

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.
o oborech specializačního vzdělávání

Platové ohodnocení ZP

Zákon č. 143/1992 Sb.
o platu a odměně za pracovní pohotovost

Nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

Nařízení vlády č. 137/2009 Sb.
o stanovení katalogu prací ve veřejných službách

Veřejné zdraví

Zákon č. 372/2011 Sb. (dříve zákon 20/1996 o zdraví lidu) 
o zdravotních službách

Vyhláška č. 39/2012 Sb.

o dispenzární péči

Vyhláška č. 70/2012

o preventivních prohlídkách

Vyhláška č. 92/2012 Sb.

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení

Vyhláška č. 98/2012 Sb.

o zdravotnické dokumentaci 

Vyhláška č. 99/2012 Sb.

o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 102/2012 Sb.

o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhlášky č. 289/2012 Sb. / č. 297/2012 Sb.
o Listu o prohlídce zemřelého

Ochrana zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 306/2012 Sb. (dříve Vyhláška č. 195/2005 Sb.)
o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění
a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení

(o nemocniční nákazách, odběrech biologického materiálu, sterilizaci a dezinfekci)

Vyhláška č. 537/2006 Sb.

očkování proti infekčním nemocem

Vyhláška č. 473/2008 Sb.

o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

Věstník MZ ČR 2012, částka 5

Metodický návod

O hygieně rukou při poskytování zdravotnické péče

Zdravotnická záchranná služba

Zákon č. 239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému (IZS)

Zákon č. 374/2011 Sb.

o zdravotnické záchranné službě

Vyhláška č. 101/2012 Sb.

o podrobnostech obsahu traumatologického plánu

Vyhláška č. 296/2012 Sb.

o požadavcích na vybavení poskytovatele ZZS a přepravy pacientů neodkladné péče

Nařízení vlády č. 148/2012 Sb.
o stanovení výše úhrady nákladů ZZS ze státního rozpočtu k řešení MU a krizových situací

Zákon č. 40/2000 Sb. (trestní zákoník)

  • 150 a 151 – o neposkytnutí neodkladné první pomoci

Transplantace a bezpečnost tkání a buněk

Zákon č. 285/2002 Sb.

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)

Vyhláška č. 437/2002 Sb. / č. 114/2013 Sb

o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro transplantaci

Vyhláška č. 434/2004 Sb.

o podrobnostech rozsahu povinně uváděných dat
do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

Vyhláška č. 422/2008 Sb.
o jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek

Zákon č. 296/2008 Sb.

o lidských tkáních a buňkách

Doporučení Společnosti pro transfúzní lékařství ČLS JEP č. STL2011 ze dne 12.12.2012
o podání transfúze

Léčiva

Zákon č. 378/2007 Sb.

o léčivech

Vyhláška č. 228/2008 Sb.

o registraci léčivých přípravků

Vyhláška č. 229/2008 Sb.

o výrobě a distribuci léčiv

Návykové látky

Zákon č. 167/1998 Sb.

o návykových látkách

Vyhláška č. 123/2006 Sb.
o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků č. 53/2014 Sb.

Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách                    

Nařízení vlády  č. 463/2013 Sb.

o seznamech návykových látek

Zákon č. 272/2013 Sb.

o prekursorech drog

Nařízení vlády č. 458/2013 Sb.

o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

Zákon č. 379/2005 Sb.

o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými a jinými návykovými látkami